งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง หนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอนโดย ครูศตคุณ ธาดาชลวัฒน์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 ต.1.2
สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1ต.2.2

3 คำถามกำหนอดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ความแตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศจีน มีผลต่อการดำรงชีวิต ของชาวจีนอย่างไร คำถามประจำหน่วย ภาษาจีนของชนเผ่าใดที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนจีน คำถามประจำบท ชนเผ่าของประเทศจีนมีอะไรบ้าง แต่ละชนเผ่ามีความสำคัญและประวัติความเป็นมาอย่างไร

4 เครื่องมือวัด ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
วิธีการ ทดสอบก่อนเรียน เครื่องมือ แบบทดสอบ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ วิธีการ ตอบคำถาม อ่านบทสนทนา เครื่องมือ บทเรียน คำถาม สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้

5 โครงงาน สมุดคำศัพท์ภาษาจีน
ให้นักเรียนจัดทำแผ่นพับ โดยมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าเผ่าใดเผ่าหนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน พร้อมทั้งมีภาพประกอบ โดยการเขียนหรือการพิมพ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ง่ายต่อการเรียนและศึกษา นักเรียนสามารถใช้สิ่งของต่างๆ มาเขียนลงในสมุดคำศัพท์ เช่น อาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

6 โครงงานสมุดคำศัพท์ภาษาจีน
Goal นักเรียนสามารถ สร้างสมุดรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนไปแล้ว โดยแยกเป็นหมวดๆสำหรับทบทวนคำศัพท์ที่เรียนผ่านมาแล้ว Role  นักเรียนต้องรวบรวมคำศัพท์ พร้อมทั้งภาพประกอบ แล้วแยกเป็นหมวดๆ Audience  นักเรียนชั้น ม.5 ทุกคน ที่เรียนภาษาจีน Set of activities and taske  นักเรียนออกแบบแผ่นพับให้สวยงาม Products สมุดคำศัพท์ ที่มีภาพประกอบ มีคำศัพท์จีน พินอิน พร้อมทั้งคำแปล

7


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google