งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว

2 ที่มาและความสำคัญ

3 ประเภทโครงงาน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผู้จัดทำ 1.นางสาวจุฑารัตน์ มัคราช เลขที่ 20 2.นางสาวปิยนุช กาฬรัตน์ เลขที่ 26 3.นางสาวศิริรัตน์ ทองสงค์ เลขที่ 40 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อุไรวรรณ โสภา

4 เนื่องจากกะลามะพร้าวเป็นเศษวัสดุที่มีมากในชุมชนจากการใช้ทำกิจกรรมต่างๆมีมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถนำมาแปรรูปได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้และสามารถนำมาเป็นเครื่องประดับในบ้านได้กลุ่มพวกเราจึงได้คิดจัดทำกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว คณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของกะลามะพร้าวจึงมีความคิดทำให้เกิดประโยชน์โดยการนำกะละมะพร้าวมาทำเป็นกระปุกออมสินซึ่งใช้วัสดุจากกะลามะพร้าว

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว 2. เพื่อเป็นการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 3. เพื่อได้นำความรู้ทางด้านวิชาการงานอาชีพเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 ขอบเขตของโครงงาน ระยะเวลาการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการทำงานที่โรงเรียนและบ้าน งานที่ได้สามารถใช้งานได้ทั่วไป

7 วัสดุที่ใช้ในการทำโครงงาน
1. กะลามะพร้าว 2 ลูก 2. เศษไม้ 1 ชิ้น 3. แลกเกอร์ 1 กระป๋อง 4. กระดาษทราย 3 แผ่น 5. เลื่อย 1 อัน 6. สว่าน 1 อัน 7. กาวตราช้าง 1 หลอด

8 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
1. รวมกลุ่มและกำหนดหัวข้อการทำโครงงาน 2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 4. จัดเตรียมวัสดุในการดำเนินงาน 5. ลงมือปฏิบัติทำโครงงาน 6. เขียนรายงาน พร้อมสรุปผลและอภิปราย

9 ระยะเวลาการดำเนินงาน การเขียนเค้าโครงโครงงาน
แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน การเลือกโครงงาน 24 พฤศจิกายน 2558 การเขียนเค้าโครงโครงงาน 1 ธันวาคม 2558 ลงมือทำ 14 ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2559 นำเสนอผลงาน 26มกราคม– กุมภาพันธ์ 2559

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว 2. ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ได้นำความรู้ทางด้านวิชาการงานอาชีพมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

11 งบประมาณ คาดว่าคงใช้จ่ายที่ซื้ออุปกรณ์ในการทำมีรายละเอียดดังนี้
1. กระดาษทราย 5 บาท 2. แลคเกอร์ 80 บาท 3. กาว บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100 บาท

12 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำทักษะความรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณในการจัดระยะห่างของกะลามะพร้าวได้ 2. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ออกแบบรูปทรงและการตกแต่งของกระปุกอออมสิน 3. กลุ่มสาระภาษาไทย อธิบายขั้นตอนการทำหรือการบรรยายต่างๆได้ 4. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพ้นท์คำศัพท์ลงบนกระปุกออมสิน

13 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ประยุกต์ได้เช่น การทำกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าวเป็นกิจกรรมนันทนาการและช่วยทำให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 6. กลุ่มสาระศิลปะ การลงสีและการตกแต่งกะลามะพร้าว 7. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำความรู้มาประดิษฐ์กะปุกออมสิน 8. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประหยัด มีวัสดุเหลือใช้หาง่ายจากท้องถิ่น

14 บทที่2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงงาน เรื่อง กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าวนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ โครงงานกระปุกออมสินจากไม้ไอติม บทคัดย่อ โครงงาน การประดิษฐ์ไม้ไอติมเป็นโครงงานที่คิดค้นเพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการทำไม้ไอศกรีมให้ได้ประโยชน์ สามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ นำเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ตามความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน โครงงานชิ้นนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

15 โครงงานกระปุกออมสินากกระบอกไม้ไผ่
บทคัดย่อ โครงงานเรื่อง การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายให้กับสินค้า และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังนำไปบูรณาการได้อีกหลายวิชา จากการศึกษาพบว่าการทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ซึ้งเราสามารถเก็บหรือออมเงินที่เราอยากไว้เพื่อให้คนที่เรารักหรือเก็บไว้เพื่อใช่ในอนาคตข้างหน้าและประหยัดค่าใช่จ่ายหรือเรานำมาตกแต่งบ้านก็ได้

16 บทที่ 3 วิธีการจัดทำโครงงาน
วัสดุอุปกรณ์

17 วิธีการจัดทำโครงงาน วิธีการจัดทำโครงงานมีขั้นตอนดังนี้
1.นำมะพร้าวที่หาได้มาปอกเปลือกให้หมด 2.นำมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วมาขัดกับกระดาษทรายให้มีเนื้อที่ละเอียด

18 3. นำกะลามะพร้าวที่ขัดกระดาษทรายแล้วไปทาแลคเกอร์ 4
3.นำกะลามะพร้าวที่ขัดกระดาษทรายแล้วไปทาแลคเกอร์ 4. เมื่อทาแลกเกอร์แล้วให้ทิ้งกะลามะพร้าวใว้ให้แห้ง

19 5. นำชิ้นส่วนที่แกะไว้มาประกอบกันกับกะลามะพร้าวที่ทาแลคเกอร์แล้วมาประกอบกับชิ้นส่วนที่วางแผนไว้ 6.ได้ผลงานสำเร็จเป็น กระปุกออมสินรูปมังคุด

20 บทที่4 ผลการศึกษา จากการศึกษาการสร้าง กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ จากการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าวทำให้ได้กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าวและได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นอกจากนี้เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประดิษฐ์กระปุกออมสินมาประยุกต์ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

21 บทที่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google