งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พระองค์ทรงรักษาทุกคน ที่เจ็บป่วยให้หายดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พระองค์ทรงรักษาทุกคน ที่เจ็บป่วยให้หายดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พระองค์ทรงรักษาทุกคน ที่เจ็บป่วยให้หายดี
กิจการ 10:38 คือที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งพระเยซูแห่งนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ และที่พระองค์เสด็จไปทั่ว ทรงทำความดีและรักษา คนทั้งปวงที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมารเพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์ 1. It’s what Jesus did. He healed ALL that were sick. Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him.

3 2. พระเจ้าทรงบัญชาผู้เชื่อทุกคนให้ทำเช่นเดียวกันกับพระองค์
พระองค์คงจะไม่สั่งเราเช่นนั้นหากพระองค์ทรงรู้ว่าเราไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การทำเช่นเดียวกันกับพระองค์ก็จะต้องเป็นไปได้ พระเจ้าได้ทรงทำ สิ่งใดบ้างเพื่อทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้? 2. God has commanded every believer to do the same. He would not give a command like that if He knew we could not do it . Therefore, it must be possible. What has God done to make this possible?

4 มาระโก 16:17-18 “ ผู้ที่เชื่อจะมีหมายสำคัญดังนี้คือ เขาทั้งหลายจะ
ขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่ๆ เขาจะจับงูด้วยมือเปล่า และเมื่อดื่มพิษร้ายเขาจะไม่เป็นอันตรายเลย เขาจะวางมือให้คนเจ็บคนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรค " Mark 16: And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues; 18 they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover."

5 3. ข้าพเจ้าเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่
ข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ 3. I’m a New Creation. I’m a supernatural Being

6 4. เราทุกคนต่างมีพันธกิจ นั่นก็คือ พันธกิจแห่งการคืนดีกัน
2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งเก่าได้ล่วงไป สิ่งใหม่ได้เข้ามา! ทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับ พระองค์โดยทางพระคริสต์ และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เรา 4. We have all been given a ministry – reconciliation. 2 Corinthians 5: Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new. 18 Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation

7 5. ให้เชื่อว่า ท่านได้รับการเจิมแล้วโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
(พระวิญญาณของพระคริสต์) 1 ยอห์น 2:20 แต่ท่านทั้งหลายได้รับ “การเจิม” จากองค์บริสุทธิ์แล้ว และพวกท่านทุกคนก็รู้ความจริง 6. Believe that You have an ‘Anointing’ through the Holy Spirit (Spirit of Christ). 1 John 2:20 But you have an anointing from the Holy One, and you know all things.

8 Christ means ‘Anointed’. Strength means ‘power’
6. พระคริสต์ หมายถึง “ผู้ที่ได้รับการเจิม” กำลัง หมายถึง “ฤทธิ์เดช” ซึ่งมาจากคำภาษากรีก “Endunamoo” ซึ่งก็คือ ฤทธิ์เดชของพระเจ้า ฟีลิปปี 4:13 ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลัง แก่ข้าพเจ้า Christ means ‘Anointed’. Strength means ‘power’ from the Greek word ‘Endunamoo’ which is Gods power. Philippians 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me.

9


ดาวน์โหลด ppt 1. นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พระองค์ทรงรักษาทุกคน ที่เจ็บป่วยให้หายดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google