งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Powerful Purpose – Part 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Powerful Purpose – Part 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 A Powerful Purpose – Part 1
พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช - ตอนที่ 1 A Powerful Purpose – Part 1

3 1. ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด?
ก. เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง ของชีวิตเรา กาลาเทีย 6: อย่าหลงเลย ท่านไม่อาจหลอกลวงพระเจ้า ใครหว่านอะไรย่อมเก็บเกี่ยว สิ่งนั้น 8 ผู้ที่หว่านเพื่อวิสัยบาปของเขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศจากวิสัยนั้น ส่วนผู้ที่หว่านเพื่อ พระวิญญาณจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณ 1. What are you living for? What we LIVE for will DETERMINE the DIRECTION of our life. Galatians 6:7-8 (7) Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap. (8) For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.

4 ข. มีจุดประสงค์ที่คงอยู่เพียงชั่วคราว และพระประสงค์
ที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ 1 ยอห์น 2: อย่ารักโลกหรือสิ่งใดๆ ในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาก็ไม่ได้ อยู่ในผู้นั้น 16 เพราะทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา และความทะนง ในสิ่งที่ตนมีหรือทำ ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก 17 โลกกับความปรารถนาต่างๆ ของโลกก็ ล่วงไป แต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดกาล b. There are TEMPORAL purposes and there are ETERNAL purposes. 1 John 2:15-17 (15) Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. (16) For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world. (17) And the world is passing away,and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.

5 2. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าหมายถึงอะไร?
ก. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึง การมีชีวิต อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ เพื่อที่วิถีทางของพระองค์ จะกลายมาเป็นหนทางของเรา อาโมส 3:3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ ? หากทั้งคู่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน 2. What does it mean to live for God? a. To live for Him means to live in UNION with Him so that His WAYS become our WAYS. Amos 3:3 Can two walk together, unless they are agreed?

6 ข. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึง การเทิดทูน
พระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำ 1 โครินธ์ 10:31 ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตาม จงทำทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้า b. To live for Him means to EXALT Him in EVERYTHING we do. 1 Corinthians 10:31 So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

7 ค. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึง การละทิ้ง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขัดขวางการดำเนินกับพระเจ้า ฮีบรู 12:1 เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพยานหมู่ใหญ่พรั่งพร้อมรอบด้านเช่นนี้แล้ว ก็ให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ให้เราวิ่งด้วยความอดทนบากบั่น ไปตามลู่ที่ทรงกำหนดไว้สำหรับเรา c. To live for Him means to LAY ASIDE anything that would HINDER our walk with God. Hebrews 12:1 Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us.


ดาวน์โหลด ppt A Powerful Purpose – Part 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google