งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH. “เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH. “เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH

3 1. เนื้อหนังคืออะไร? 1. What is the flesh?

4 ก. การดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังหมายถึง
การถูกความปรารถนาของร่างกายของเราที่เต็มด้วยความบาป ควบคุม และถูกควบคุมโดยความคิดที่ผิดที่มาจากความคิด ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ a. To live according to the flesh means to be controlled by the sinful desires of our body and controlled by wrong thoughts of the un-renewed mind.

5 ข. ความปรารถนาของวิสัยบาป หรือเนื้อหนัง
โรม 13:12-14 กลางคืนเกือบจะจบสิ้นลง จวนจะรุ่งเช้าแล้ว ดังนั้นให้เราถอดพฤติการณ์ของความมืดออกไปและสวมยุทธภัณฑ์ของความสว่าง ให้เรา ประพฤติตนอย่างเหมาะสมเหมือนอยู่ในเวลากลางวัน ไม่เที่ยวมั่วสุม เสพสุราเมามาย ไม่ทำผิดศีลธรรมทางเพศและเสเพล ไม่แตกก๊กแตกเหล่าและอิจฉาริษยากัน แต่จงประดับ กายด้วยองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าคิดว่าจะสนองความปรารถนาของวิสัยบาป อย่างไรดี b. Desires of the body. Romans 13: The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. 13 Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. 14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts.

6 ค. เนื้อหนังยังเกี่ยวข้องกับความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง
และความคิดที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกด้วย โรม 8:5-7 ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปก็ปักใจในสิ่งที่วิสัยบาปต้องการ แต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตาม พระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งที่พระวิญญาณทรงประสงค์ จิตใจของคนบาป นำไปสู่ความตาย แต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุข จิตใจที่เต็มไปด้วยบาป ก็เป็นศัตรู กับพระเจ้า ไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้า ทั้งไม่สามารถอยู่ได้ด้วย c. The flesh also has to do with the carnal, un-renewed mind. Romans 8: For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 6 For to be Carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7 Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.

7 2. เหตุใดเราจึงควรเอาชนะเนื้อหนัง?
2. Why should we overcome the flesh?

8 a. Those in the flesh cannot please God.
ก. บรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนัง ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ โรม 8:8 บรรดาผู้ที่วิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัย ของพระเจ้าได้ a. Those in the flesh cannot please God. Romans 8:8 So then, those who are in the flesh cannot please God.

9 b. Sow to flesh…reap corruption.
ข. ผู้ที่หว่านย่านเนื้อหนังจะเก็บเกี่ยวความพินาศ กาลาเทีย 6:8 ผู้ที่หว่านเพื่อวิสัยบาปของเขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศ จากวิสัยนั้น ส่วนผู้ที่หว่านเพื่อพระวิญญาณจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ จากพระวิญญาณ b. Sow to flesh…reap corruption. Galatians 6:8 For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.

10 3. เราจะสามารถเอาชนะเนื้อหนังได้อย่างไร?
3. How can we overcome the flesh?

11 ก. การเอาชนะเนื้อหนังหมายถึง การไม่ยอมจำนน
ต่อเนื้อหนัง แต่ควบคุมเนื้อหนัง a. To overcome the flesh means to not yield to the flesh, but control the flesh.

12 ข. วิธีที่เอาชนะเนื้อหนังไม่ได้
โคโลสี 2:20-23 ในเมื่อท่านตายกับพระคริสต์ พ้นจากหลักการพื้นฐานต่างๆ ของ โลกนี้ ทำไมยังยอมอยู่ใต้กฎต่างๆ ราวกับว่าท่านยังเป็นของโลก เช่นกฎที่ว่า " ห้าม หยิบ! ห้ามชิม! ห้ามแตะต้อง! " สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ถูกกำหนดให้เสื่อมสูญไปเมื่อใช้ มัน เพราะตั้งอยู่บนคำสั่งและคำสอนของมนุษย์ ที่จริงกฎเกณฑ์พวกนี้ดูเหมือนมี ปัญญา พวกเขานมัสการตามแนวที่กำหนดขึ้นเอง เสแสร้งถ่อมตัวและทรมาน ร่างกายของตน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อการควบคุมกิเลสตัณหาเลย b. How not to overcome the flesh. Colossians 2:20-23

13 ค. เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่
เอเฟซัส 4:22-24 เกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้น ท่านได้รับการสอนให้ทิ้ง ตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันล่อลวงของมัน เพื่อรับ การสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่ และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้ เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง c. Renew the mind. Ephesians 4: that you put off, concerning your former conduct, the old man which Grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness.

14 d. Let the Holy Spirit help you. Romans 8:12-16 Colossians 2:20-23
ง. ให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่าน โรม 8:12-16 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เราจึงมีพันธะ แต่ไม่ใช่พันธะต่อวิสัยบาปที่จะต้องดำเนินชีวิตตามนั้น เพราะถ้าท่านดำเนินชีวิตตามวิสัยบาป ท่านก็จะตาย แต่ถ้าท่านได้ประหารการกระทำอันชั่วร้ายของกายของท่านโดยพระวิญญาณ ท่านก็จะมีชีวิตอยู่ เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทำให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทำให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทำให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทำให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า และโดยพระองค์ เราร้องว่า " อับบา พ่อ " พระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า d. Let the Holy Spirit help you. Romans 8:12-16 Colossians 2:20-23

15


ดาวน์โหลด ppt “เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH. “เอาชนะเนื้อหนัง” OVERCOMING THE FLESH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google