งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำเทศนาหัวข้อที่ 4: รักษาคนเจ็บป่วย SERMON 4: HEALING THE SICK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำเทศนาหัวข้อที่ 4: รักษาคนเจ็บป่วย SERMON 4: HEALING THE SICK"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำเทศนาหัวข้อที่ 4: รักษาคนเจ็บป่วย SERMON 4: HEALING THE SICK

2 1. การรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับ
ทุกคน 1. Healing is the will of God for all.

3 ก. พระเยซูทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
มัทธิว 4:23 พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวงในหมู่ประชาชน a. Jesus healed all and every kind sickness. Matt. 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people.

4 2. พระเยซูทรงปรนนิบัติฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรค
โดยพระวจนะและโดยการวางมือ 2. Jesus ministered healing power by the Word and laying on of hands.

5 ก. พระเยซูทรงวางมือบนคนป่วย
ลูกา 13:13 จากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองบนนาง ทันใดนั้น นางก็ยืดตัวตรงและสรรเสริญพระเจ้า a. Jesus laid hands on the sick. Luke 13:13 And He laid His hands on her, and immediately she was made straight, and glorified God.

6 b. Hear and be healed. ข. ฟังและรับการรักษาโรค
ลูกา 5:15 ถึงกระนั้นกิตติศัพท์ของพระองค์กลับเลื่องลือออกไปมากยิ่งขึ้นจนฝูงชนมากมายพากันมาฟังพระองค์และรับการรักษาโรค b. Hear and be healed. Luke 5:15 However, the report went around concerning Him all the more; and great multitudes came together to hear, and to be healed by Him of their infirmities.

7 3. You can lay hands on the sick.
3. ท่านสามารถวางมือให้คนป่วยได้ 3. You can lay hands on the sick.

8 ก. พระเยซูทรงบัญชาเราให้ออกไปวางมือบนคนไข้คนป่วย
มาระโก 16: ผู้ที่เชื่อจะมีหมายสำคัญดังนี้คือ เขาทั้งหลายจะขับผีออกโดยนาม ของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่ๆ เขาจะจับงูด้วยมือเปล่า และเมื่อดื่มพิษร้ายเขาจะไม่เป็นอันตรายเลย เขาจะวางมือให้คนเจ็บคนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรค " a. Jesus commanded us to go lay hands on the sick. Mark 16: And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues; 18 they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.”

9 ข. ฤทธิ์เดชในการรักษาโรคแบบเดียวกันกับที่อยู่เหนือพระเยซูอยู่เหนือท่านด้วย
กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือ พวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดียกับ สะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก " b. The same healing power that was on Jesus is on you. Acts 1:8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.”

10 กิจการ 10: คือที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งพระเยซูแห่งนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ และที่พระองค์เสด็จไปทั่ว ทรงทำความดีและรักษาคนทั้งปวงที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมารเพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์ Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him.

11 ค. ให้เตรียมพร้อมที่จะรักษาคนเจ็บป่วยโดยการใคร่ครวญ
ในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค c. Prepare to heal the sick by meditating in scriptures about healing.

12 คำเทศนาหัวข้อที่ 4: รักษาคนเจ็บป่วย SERMON 4: HEALING THE SICK


ดาวน์โหลด ppt คำเทศนาหัวข้อที่ 4: รักษาคนเจ็บป่วย SERMON 4: HEALING THE SICK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google