งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อที่จะมีชัยชนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อที่จะมีชัยชนะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเชื่อที่จะมีชัยชนะ
Faith to Overcome

3 1 ยอห์น 5:4-5 4 เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า
1 ยอห์น 5: เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ย่อมชนะโลก และความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลก 5 ใครเล่าชนะโลก? ก็มีแต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น 1 John 5:4-5 – 4 For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world— our faith. 5 Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?

4 1. Believe the victory is YOURS.
1. เชื่อว่าชัยชนะเป็น ของท่าน แล้ว 1. Believe the victory is YOURS.

5 ก. ชัยชนะเป็นของท่านเพราะศัตรูได้พ่ายแพ้แล้ว
a. Victory is yours because the enemy is defeated.

6 โคโลสี 2:15 และทรงปลดเทพผู้ทรงเดชานุภาพ
และเทพผู้ทรงอำนาจต่างๆ ลง พระองค์ได้ทรงประจานและพิชิตพวกนี้โดยกางเขนนั้น Colossians 2:15 “Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it.”

7 ข. ชัยชนะเป็นของท่านแล้ว เพราะท่านได้รับ
สิทธิอำนาจแล้ว b. Victory is yours because you have been given authority.

8 เอเฟซัส 2:5-6 5 จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์
เอเฟซัส 2: จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ 6และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ และในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ Ephesians 2:5-6 – “5 even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved), 6 and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus,”

9 ค. ชัยชนะเป็นของท่านแล้วเพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่าน
c. Victory is yours because God is on your side.

10 โยชูวา 1:9 เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด อย่าหวาดกลัว อย่าท้อใจ เพราะไม่ว่าเจ้าไปที่ไหน พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าจะอยู่กับเจ้าที่นั่น” Joshua 1:9 “Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.”

11 2. ให้ใช้ความเชื่อของท่านเพื่อทำให้ชัยชนะ ของท่าน มีตัวตน ขึ้นมา
2. Use your faith to GIVE SUBTANCE to your victory.

12 มาระโก 11:23 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ว่า
ก. พูดโดยความเชื่อ มาระโก 11:23 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ว่า ‘จงทิ้งตัวลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้น a. Speak with faith. Mark 11:23 “For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.”

13 ข. พูดด้วยสิทธิอำนาจ มัทธิว 18:18 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกท่านผูกมัดสิ่งใดๆ ในโลก สิ่งนั้นจะ ถูกผูกมัดในสวรรค์ และพวกท่านปลดปล่อยสิ่งใดๆ ในโลกสิ่งนั้นจะ ถูกปลดปล่อยในสวรรค์” b. Speak with authority. Matthew 18:18 “Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.”

14 ความเชื่อที่จะมีชัยชนะ
Faith to Overcome

15


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อที่จะมีชัยชนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google