งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี
ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Polarity นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 Polar 2.1 – 3.0 = -0.9 3.0 – 3.0 = 0 Non-Polar Polar
A molecule with its center of positive charge in a location different from its center is polar. 2.1 – 3.0 = – 3.0 = 0 Non-Polar Polar You can figure out if a molecule is nonpolar or polar, by subtracting the electronegativity of each atom. If you get a zero, then the molecule is non polar. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 Polar-what this means A polar molecule occurs when electrons from one atom’s electron cloud shifts to be closer to it’s neighboring atom(s). These signs indicate that there is a partial positive charge on the hydrogen (it’s electrons are spending more time with fluorine) and a partial negative charge on Chlorine. δ δ - Polar If we were to put this in magnetic field, the molecule would twist, such that the hydrogens would be attracted to a negative charge and the chlorine would be attracted to a positive charge. (opposite attract.) พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 Dipole moment Who is going to win this tug of war contest? You may assume that every person possesses the same strength. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 This results in something we call a dipole moment.
A dipole moment is kind of like a tug-of-war. You have two molecules with different electronegativities pulling against each other. dipole moment F H This results in something we call a dipole moment. Since Fluorine has a higher electronegativity, we would expect that electrons would be pulled towards the Fluorine. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 Dipole moment Do dipole moments exist whenever you have atoms with different electronegativities? Imagine that you have a tug-of-war game going on, but this time, both sides are of equal strength. Will the middle ever move? F H O C O We can see in carbon dioxide that the dipole moments cancel each other out. Therefore, overall, this is a non polar molecule. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 Dipole moments…why use them?
In order to predict how something will bond, dissolve, react, vaporize, etc… you need to understand what makes molecules stick together in the first place. Notice, that now we are talking about molecule to molecule interaction. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google