งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำเทศนาหัวข้อที่ 3: ประกาศข่าวดี SERMON 3: PREACHING GOOD NEWS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำเทศนาหัวข้อที่ 3: ประกาศข่าวดี SERMON 3: PREACHING GOOD NEWS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำเทศนาหัวข้อที่ 3: ประกาศข่าวดี SERMON 3: PREACHING GOOD NEWS

2 1. พระเยซูทรงแตะต้องโลกนี้โดยการประกาศ ข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า
1. Jesus touched the world by preaching the good news of the kingdom.

3 ก. ข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า
ลูกา 4:18-21 " 18 พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ ผู้ถูกจองจำ และให้คนตาบอดมองเห็น ให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ a. The good news of the kingdom. Luke 4: “The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed;

4 19 To proclaim the acceptable year of the Lord.” 20 Then He closed the
19 ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า “ 20 จากนั้นพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับนั่งลง สายตาทุกคู่ในธรรมศาลาก็จ้องมองมาที่พระองค์ 21 พระเยซูทรงเอ่ยขึ้นว่า " ในวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงแล้วตามที่ท่านได้ฟัง “ 19 To proclaim the acceptable year of the Lord.” 20 Then He closed the book, and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. 21 And He began to say to them, “Today this Scripture is fulfilled in your hearing.”

5 ข. เกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อพระเยซูทรงประกาศข่าวดี? ลูกา 7:22-23
ลูกา 7:22-23 ดังนั้นพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่า " จงกลับไปรายงานสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ยินแก่ยอห์น คือคนตาบอดมองเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อน หายจากโรค คนหูหนวกกลับได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่คนยากไร้ คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข " b. What happened when Jesus preached the good news? Luke 7:22-23 22 Jesus answered and said to them, “Go and tell John the things you have seen and heard: that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them. 23 And blessed is he who is not offended because of Me.”

6 ค. พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือพระเยซู
ลูกา 3:21-22 เมื่อคนทั้งหลายกำลังรับบัพติศมาอยู่ พระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐาน ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรูปลักษณ์เหมือนนกพิราบเสด็จลงมาประทับเหนือพระองค์และมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า " เจ้าคือลูกของเรา ผู้ที่เรารัก เราพอใจเจ้ายิ่งนัก " c. The Spirit of the Lord was upon Jesus. Luke 3: When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized; and while He prayed, the heaven was opened. 22 And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Him, and a voice came from heaven which said, “You are My beloved Son; in You I am well pleased.”

7 ลูกา 4:1, 14 1 พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เสด็จกลับมา
จากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นกันดาร พระเยซูเสด็จกลับไปยังแคว้นกาลิลี ทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ และกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแถบนั้น Luke 4:1, Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness,….. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of Him went out through all the surrounding region.

8 2. You can touch the world by preaching
2. ท่านสามารถแตะต้องโลกนี้ได้โดยการประกาศข่าวดี เรื่องอาณาจักรของพระเจ้า 2. You can touch the world by preaching the good news of the kingdom of God.

9 a. The same Holy Spirit and power is upon you.
ก. พระวิญญาณองค์เดียวกันและฤทธิ์เดชอย่างเดียวกันอยู่เหนือท่าน กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก " a. The same Holy Spirit and power is upon you. Acts 1:8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.”

10 คำเทศนาหัวข้อที่ 3: ประกาศข่าวดี SERMON 3: PREACHING GOOD NEWS


ดาวน์โหลด ppt คำเทศนาหัวข้อที่ 3: ประกาศข่าวดี SERMON 3: PREACHING GOOD NEWS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google