งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Indirect Question word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Indirect Question word"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Indirect Question word
การเปลี่ยนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question Word ให้ถือหลักดังนี้ เปลี่ยน say, said เป็น ask ,asked ,inquired, inquired of ,wondered ,wanted to know etc. 2. ใช้ Question Word เป็นคำเชื่อมแทน that 3. เปลี่ยนรูปแบบประโยคคำถาม เรียงลำดับคำในประโยคคำถามใหม่ให้กลาย เป็นประโยคบอกเล่า 4. การเปลี่ยน Tense ถือหลักเช่นเดียวกับ Indirect Statements

2 ในประโยคที่มี Question words เช่น
Who = ใคร what = อะไร when = เมื่อไร Where = ที่ไหน why = ทำไม how = อย่างไร Which = อันใด สิ่งใด whose = ของใคร whom = ใคร (กรรม) *อยู่ในเครื่องหมายคำพูด ให้ใช้ wh word นั้นเชื่อมประโยคแทน if หรือ whether แล้วเรียงประโยคเสียใหม่แบบบอกเล่าส่วนท้ายประโยคไม่ต้องใส่ ?

3 หลักการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Question
ถ้ากริยาในประโยคนำเป็นอดีต กริยาในประโยคตามจะเปลี่ยนดังนี้ Direct Indirect Present simple Present continuous Present perfect Past simple Will Shall Can may เปลี่ยนเป็น Past continuous Past perfect Past perfect(อดีตยิ่งขึ้น) Would Should Could might

4 ตัวอย่างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question word
Direct Question Indirect Question She said to me, “What are you going to do today?” หล่อนพูดกับผมว่า “คุณกำลังจะทำอะไรในวันนี้?” She asked me what I was going to do that day. หล่อนถามผมว่าผมกำลังจะทำอะไรในวันนั้น He said to me, “Where do you live?” เขาถามฉันว่า “คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?” He asked me where I lived. เขาถามฉันว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหน

5 Jim said to her, “How long will you stay here?”
จิมพูดกับหล่อนว่า “คุณจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไร?” Jim asked her how long she would stay there. จิมถามหล่อนว่าหล่อนจะพักอยู่ที่นั่นนานเท่าไร He said, “Who stole my money?” เขาพูดว่า “ใครขโมยเงินของเขา?” He asked who had stolen his money. เขาพูดว่าใครขโมยเงินของเขา

6 Exercise 1) Why did you do that ? I asked him ……………………..
why he had done that 2) When will she come again? He wanted to know …………………………… when she would come again

7 Exercise I wondered ……………… 4) How old are you ? He asked ……………..
3) How does she know ? I wondered ……………… how she knew 4) How old are you ? He asked …………….. how old I was

8 Exercise My Mother asked ………………… 6) What time does the bank close ?
5) Where are you going ? My Mother asked ………………… where I was going 6) What time does the bank close ? He asked ………………………… what time the bank closed

9 Exercise The women asked …………………… 8) How many sodas did you buy ?
7) How much does it cost ? The women asked …………………… me how much it cost 8) How many sodas did you buy ? May asked ……………………………… how many I had bought sodas

10 9) Who built that enormous bridge?
Exercise 9) Who built that enormous bridge? I wonder ……………………………… who built that enormous bridge 10) He said to me, “How will you do it?” He asked ……………………. how she would do it

11 11) How long have you been waiting for me?
Exercise 11) How long have you been waiting for me? I wonder ……………………………………… how long you have been waiting for me 12) She said “What are you looking for now?” She asked me ……………………………… what I was looking for then

12 13) She said, “What time will you have a meeting tomorrow?”
Exercise 13) She said, “What time will you have a meeting tomorrow?” She asked me …………………………………………… what time I would have a meeting the next day 14) He said “Where is the post - office?” He asked …………………………… where the post – office was

13 15) “Why did she come?” he asked.
Exercise 15) “Why did she come?” he asked. He asked ……………………. why she had come

14 What was Dad saying at breakfast ?
He was saying that Jim _____ back soon. a. will have come b. would come c. had been coming d. would have come

15 c. what it is time d. what is the time
2. What time is it ? Do you know _________? a. what time is it b. what time it is c. what it is time d. what is the time

16 3. What color hair does she have ? Don’t you remember _________?
a. what color hair does she have b. she has what color hair c. does she have what color hair d. what color hair she has

17 4. How often is the President elected ? I’d like to know _________.
a. how often is the President elected b. how often the President is elected c. the President how often is elected d. the President is elected how often

18 5. He said to me, “Where have you been?”
a. He asked me where I had been. b. He asked I where I has been. c. He asked me I where has been. d. He ask me where I has been.

19 6. He said, “What is the time?”
a. He asked what was the time. b. He asked what the time. c. He asked what the time was. d. He ask what is the time.

20 7. “How many do you want ?” Lek asked us.
a. Lek asked us if we wanted how many. b. Lek asked us if how many we want. c. Lek asked us how many we wanted. d. Lek asked us if how many we wanted.

21 8. He asked me, “Why didn’t you get up earlier?”
a. He asked me why I hadn’t get up earlier. b. He asked me why I had got up earlier. c. He asked me why I didn’t got up earlier. d. He asked me why I hadn’t got up earlier.

22 9. He said, “Which of these roads leads to the station?”
a. He asked which of these roads led to the station. b. He asked which of those roads leads to the station. c. He asked me which of these roads leads to the station. d. He asked me which of those roads led to the station.

23 10. “Where is Daeng’s bicycle?” He asked me.
a. He asked me where Daeng’s bicycle was. b. He asked me where Daeng’s bicycle . c. He asked me where is Daeng bicycle . d. He asked me where Daeng’s bicycle were.

24 11. He said, “What were you doing when I came in?”
a. He asked what I had been doing when he had come in. b. He asked what I had been doing when he come in. c. He asked what I had been doing when he come in. d. He asked what I had been doing when he had come in.

25 12. I said to my sister, “Where is my new book?”
a. I asked my sister where is my new book. b. I asked my sister where my new book was. c. I asked my sister where was my new book. d. I asked my sister where my new book is.

26 13. My mother asked us, “Were you playing football?”
a. My mother asked us if I have been playing football. b. My mother asked us if I had playing football. c. My mother asked us if we had been playing football. d. My mother asked us if I had been played football.

27 14. “What was she lost?” my teacher said.
a. My teacher asked what she has been lost. b. My teacher asked what she had been lost. c. My teacher asked what she had lost. d. My teacher asked what she was lost.

28 15. She asked, “Where have the girls gone?”
a. She asked where the girls had gone. b. She asked where the girls have gone. c. She asked where the girls had go. d. She asked where the girls have go.

29 16. He asked me, “How does it work?”
a. He asked me how it worked. b. He asked me if how does it worked. c. He asked me if how it work. d. He asked me if how does worked.

30 17. What’s the time”? he asked.
a. He wanted to know what was the time. b. He wanted to know what the time was. c. He wanted to know what the time is. d. He wanted to know what is the time.

31 18. "When will we meet again?" she asked me.
a. She asked me when they would meet again. b. She asked me when they will meet again. c. She asked me when they would met again. d. She asked me when they would meet again.

32 19. "Where did they live. " he asked. a
19. "Where did they live?" he asked.  a. He wanted to know where they had lived.  b. He wanted to know where we had lived. c. He wanted to know where they did live. d. He wanted to know where they have lived.

33 20. They asked, "Who can speak English?"
a. They asked who can speak English  b. We aske who could speak English  c. They asked who could speak English  d. We asked who can speak English 


ดาวน์โหลด ppt Indirect Question word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google