งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4 Grammar & Reading ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4 Grammar & Reading ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4 Grammar & Reading ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อ่านเรื่องสั้น ๆแล้วตอบคำถามได้

3 Read the advertisement and
Part 2 Reading Read the advertisement and choose the best answer

4 Now available at Franklin Park one block from Indiana
University. New unfurnished apartments. One bedroom at $255, and three bedrooms at $ 235 ,two bedrooms at $255, ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 and three bedrooms at $270 per month. Utilities included except electricity. Children and pets welcome, one month’s deposit required.

6 Office open Monday through
Saturday nine to five. Call for an evening or Sunday appointment.

7 $370 2. $270 3. $255 4. $235 According to this ads, a
one-bedroom would require a deposit of………… $ $270 3. $ $235

8 2. From this ads we can assume that……. The apartments are
far from Indiana University 2. The apartments have furniture in them

9 2. From this ads we can assume that……. 3. gas and water bills are
included in the rent 4. cats and dogs are not permitted in the apartments.

10 3. The ad implies that interested persons must… see the apartments on Monday or Saturday 2. call for an appointment if they want to see the apartments from nine to five Monday through Saturday

11 3. call for an appointment
if they want to see the apartments on Sunday or in the evening 4. see the apartments before five o’clock any day

12 Choose the correct answer.
Grammar

13 My brother has been living in Peru……. three years. for 2. since
3. ago during ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 2. She asked him if he was sure it was her car that…… stolen.
been had 3. had been 4. has been ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 3. I usually go to work …… foot. in 2. with 3. on 4. by
ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 tall 2. big 3. high 4. strong 4. Her English has reached a ….. level.
ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 is coming will come 3. will be coming 4. would come
5. He said he….at eight o’clock, but it is already a quarter to nine. is coming will come 3. will be coming 4. would come ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 the house for the last hour; do you think the pilot wants
6. That aeroplane ….round the house for the last hour; do you think the pilot wants to drop a bomb on us? has been flying is flying will have been flying had been flying ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 so 2. as 3. too 4. like 7. Some people are….. reliable and trustworthy
as the sunrise. so as 3. too like ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 Few 2. Many 3. Much 4. A little 8. ….new developments
make these appliances more attractive to home makers. Few Many 3. Much A little ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 comfortable more comfortable 3. more comfort 4. the most comfortable
9. The small chair was a lot….than the large one comfortable more comfortable 3. more comfort 4. the most comfortable ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 hard 2. harder 3. hardly 4. hardest 10. The student decided
to study…. than before. hard harder 3. hardly 4. hardest ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 Homework Test 2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4 Grammar & Reading ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google