งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question Tag Question Tag ตอนที่2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question Tag Question Tag ตอนที่2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Question Tag Question Tag ตอนที่2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Question Tag Question Tag
เป็นวลีสั้น ๆ ที่เติมเข้าไปท้าย ประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ประโยค yes/no question ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 It’s hot, isn’t it? “Yes.” โดยปกติเราจะใช้ประโยคเช่นนี้
เมื่อเราคาดว่าผู้ฟังจะเห็นพ้อง กับคำพูดของเรา เช่น It’s hot, isn’t it? “Yes.” ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 ลักษณะของประโยค ส่วนหน้าเป็นบอกเล่า ส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธรูปย่อ
ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธ ส่วนหลังจะเป็นบอกเล่า ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 การสร้าง Question Tag 1.ถ้าในประโยคนำมี verb to be
หรือกริยาช่วยให้นำไปใช้ใน Question Tag ข้อ3 ใน ใบงาน ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 They are rich, ………… they? aren’t is she She isn’t good at English,
………………..? is she ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 That girl has new friends,…………….? That girl has new friends,…………….?
doesn’t she That girl has new friends,…………….? hasn’t she ใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง ถ้า “have” แปลว่า “มี” ในปัจจุบัน ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 My mother has a sore throat, have ………………….? doesn’t she
ใช้ verb to do ถ้า “have” มีความหมาย อื่น ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 have They had our house painted last month, ………………..? didn’t they
Past simple ใช้ verb to do ถ้า “have” มีความหมาย อื่น ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 isn’t it this/ that tag ใช้ it That is your new house, ……………… ?
That man looks very happy, ……………… ? doesn’t he this/ that tag ใช้ it ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 There are 50 students in a classroom, ………………..? aren’t there
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 I’m a teacher, ………….? aren’t I
am not ไม่มีรูปย่อต้องใช้ are แทนในปฏิเสธรูปย่อ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 You like it here, don’t you ………………..? He played for Ireland, …………….?
didn’t he 2. ใช้ verb to do เมื่อไม่มี กริยาช่วย ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 You couldn’t lend me some money,………….? could you You don’t know
where Jane lives,…….....? do you ใช้ กริยาช่วยที่ประโยคให้มา เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 wouldn’t you You would sell it to me, ………………….. ?
ใช้ กริยาช่วยที่ประโยคให้มา เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 3.ประโยค imperative ใช้ tag เป็น will you, won’t you , would you
หรือประโยคคำสั่ง(ที่ขึ้นต้นด้วย verb ช่อง1) และประโยคขอร้อง ใช้ tag เป็น will you, won’t you , would you ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 Lend me some money, will you ……………….? Look at the rain, will you?
(would you) Lend me some money, ……………….? will you ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 Don’t talk in class, …………………..? will you
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 Let’s- Let us Let’s forget it, shall we?
4. ใช้ shall we เมื่อต้องการจะเสนอแนะด้วยการใช้ Let’s + v.1 Let’s forget it, shall we? Let’s- Let us ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 Let’s go for a walk, shall we?
คำตอบมักจะตอบว่า All right. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 shall I I’ll tell you, ……….? Let me help you, …….? shall I
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one,
5. ใช้ theyในส่วน tag ในประโยคที่มี คำเหล่านี้ (เป็นคน) anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, somebody ,someone ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 Nobody had bothered to plant new one, ……………? had they
Everyone will be leaving on Monday,…………….? won’t they Nobody had bothered to plant new one, ……………? had they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 anything, everything, nothing, something ใช้ it ในประโยค question tag
ที่มี คำเหล่านี้ (สิ่งของ) anything, everything, nothing, something ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 Nothing matters now, …………….? does it Something should be done,……………..?
shouldn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 There’s a new book, ……………….? isn’t there there was / there were
6. ใช้ there ในส่วน question tag ที่มี there is /there are / there was / there were There’s a new book, ……………….? isn’t there ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 hardly, rarely, seldom 7. ถ้าประโยคนำมีข้อความที่มี
ความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น hardly, rarely, seldom ในส่วน question tag จะเป็นบอกเล่า ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 no, not , none, little, few , hardly, scarcely, seldom, rarely
คำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ no, not , none, little, few , hardly, scarcely, seldom, rarely ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 sort of thing these days, …………….? do you
She’s hardly the right person for the job, … ……………? is she You seldom see the that sort of thing these days, …………….? do you ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 8. ถ้าประโยคมี 2 clause ให้ทำ tag ที่ main clause
were The boys were very pleased when they knew their exam results,……………….. ? weren’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 she should relax herself, My mother thought she should relax herself,
……………..? thought didn’t she ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 tag ให้ทำจากประโยคเล็ก และในกรณี
ข้อยกเว้น ถ้าประธานของประโยคใหญ่main clause เป็น I think , believe , suppose tag ให้ทำจากประโยคเล็ก และในกรณี ที่กริยาของประโยคใหญ่เป็นปฏิเสธ ให้ยกความปฏิเสธมาไว้ที่ประโยคเล็ก

34 think I thought my mother should stop working, ……………….? shouldn’t she
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

35 is he I don’t think he is polite, ……………….. ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 Some of us tag ใช้ we Some of us tag ใช้ they
9. Some of you tag ใช้ you Some of us tag ใช้ we ในกรณีที่รวมตัวเองด้วย Some of us tag ใช้ they ในกรณีที่ไม่รวมตัวเอง ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

37 our new shop at Siam Square, …………………….? don’t we
Some of us agree to open our new shop at Siam Square, …………………….? don’t we On the way home, some of us reached home nearly 10p.m, …………………… ? ed didn’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

38 10. need , dare ให้ดูที่ประโยคนำ
ถ้าให้มาเป็นรูปปฏิเสธ + verb 1 ละ to tag ใช้ need หรือ dare ทำได้เลย แต่ถ้าประโยคนำให้มาเป็น need หรือ dare + to verb 1 หรือ กรรม tag ใช้ verb to do เข้าช่วย ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

39 had better- had used to tag ใช้ did would rather - would
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

40 NEXT Question Tag ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt Question Tag Question Tag ตอนที่2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google