งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“วิธีการใช้งาน PG Program New Version สำหรับ PGD”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“วิธีการใช้งาน PG Program New Version สำหรับ PGD”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “วิธีการใช้งาน PG Program New Version สำหรับ PGD”

2 การเข้าใช้งาน “โปรแกรมระบบ PG Program”
1.เปิดหน้า Internet Explorer เพื่อเข้าใช้งานโดยพิมพ์ แล้วกด Enter เพื่อเข้าสู่โปรแกรม 2.กรอกรหัสพนักงาน PGD ทั้ง 8 หลักโดยตัวแรกขึ้นต้นด้วย “i”แล้วตามด้วยตัวเลขรหัสพนักงานที่เหลืออีก 7 หลัก 4.คลิ้กที่แถบ”เข้าระบบ”เพื่อเข้าใช้งาน 3.กรอกรหัสผ่านทั้ง 8 หลัก

3 “วิธีการใช้งานเมนู การขาย”

4 2. กดเลือกที่ “การบันทึกยอดขาย”
เมนูการใช้งาน “การบันทึกยอดขาย” 1.เลือกที่ “การขาย” 2. กดเลือกที่ “การบันทึกยอดขาย”

5 เมนูการใช้งาน “การบันทึกยอดขาย”
3. ทำการระบุวันที่กรอกยอดขาย โดยสามารถคีย์ย้อนหลังได้แค่ 1 วันเท่านั้น (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องคีย์ย้อนหลังให้แจ้งเหตุผลกับหัวหน้าตามลำดับสายงานเพื่อประสานงานกับ Admin เพื่อเปิดสิทธิให้คีย์ยอดขายย้อนหลัง)

6 เมนูการใช้งาน “การบันทึกยอดขาย”
5.1 ระบุร้านค้าที่ต้องการกรอกยอดขายในช่องค้นหา 4. เลือกไอคอน “เลือกร้านค้า” 5.2 ทำการเลือกร้านค้าที่ต้องการ แล้ว Double Click

7 7. ระบุเวลาเข้างานและเลิกงานของ PG
เมนูการใช้งาน “การบันทึกยอดขาย” 7. ระบุเวลาเข้างานและเลิกงานของ PG 6. เลือกที่ “เลือกPG” 8. เลือกที่ “+” เพื่อระบุ PG ที่ต้องการกรอก ยอดขาย โดยถ้าในร้านค้ามี PG ประจำอยู่เกิน 1 คนให้กรอกยอดขายตามจริงของแต่ละคน

8 เมนูการใช้งาน “การบันทึกยอดขาย”
12. ตรวจความเรียบร้อยแล้วทำการบันทึกข้อมูลโดยกด”บันทึกข้อมูลยอดขาย” 11. ระบุราคาขายควบคู่กับหน่วยขายที่ระบุไว้ 10. ระบุจำนวนสินค้าของไทยเบฟและคู่แข่งที่ขายได้ 9. บันทึกข้อมูลอื่นในช่องหมายเหตุ(ถ้ามี)

9 2. เลือกหัวข้อ “การค้นหายอดขาย”
เมนูการใช้งาน “การค้นหายอดขาย” 1. เลือกเมนู “การขาย” 2. เลือกหัวข้อ “การค้นหายอดขาย”

10 3. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้นหายอดขาย (หรือไม่ระบุก็ได้)
เมนูการใช้งาน “การค้นหายอดขาย” 3. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้นหายอดขาย (หรือไม่ระบุก็ได้) 4. เลือกร้านค้าที่ต้องการดูประวัติการบันทึกยอดขาย โดยถ้าไม่ต้องใช้งานให้กดยกเลิก

11 เมนูการใช้งาน “การค้นหายอดขาย”
4.1.1 ระบุชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหา 4.1.2 กดแถบค้นหา เลือกร้านที่ต้องการ แล้วDouble Click

12 เมนูการใช้งาน “การค้นหายอดขาย”
5. กด “ค้นหา”

13 เมนูการใช้งาน “การค้นหายอดขาย”
6. เลือกและกด “ข้อมูล” เพื่อดูรายละเอียดย้อนหลังในแต่ละเอกสารที่ได้ทำการบันทึกก่อนหน้านี้ โดยรายละเอียดข้อมูลจะเหมือนกับเมนู “การบันทึกยอดขาย” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

14 “วิธีการใช้งานเมนู การแจ้งคำร้องขอประเภทต่างๆ”

15 เมนูการใช้งาน “แจ้งคำร้องขอ”
1. เลือกเมนู “แจ้งงาน” แล้วเลือกกดที่ “แจ้งคำร้องขอ”

16 เมนูการใช้งาน “แจ้งคำร้องขอ”
เลือกดูประเภทรายการร้องขอที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียด เลือกดูสถานะรายการที่ร้องขอในแต่ลละสถานะ เลือกประเภทคำร้องที่ต้องการร้องขอ

17 เมนูการใช้งาน “แจ้งการลางาน”
รายละเอียดสถิติการลาของพนักงานที่ระบุไว้ 1. ระบุตำแหน่งของผู้ลางาน รายละเอียดของพนักงานที่ทำการเลือก 2. ระบุชื่อพนักงานที่ทำการลา 3. ระบุประเภทการลา 4. ระบุช่วงวันที่ลา 5. ระบุจำนวนวันที่ลา ประวัติการลาของพนักงาน 6. ระบุหมายเหตุที่ลา 7. แนบไฟล์เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการลา

18 เมนูการใช้งาน “แจ้งโยกย้าย PG”
1. เลือกที่โยกย้าย 2. เลือกร้านค้าเดิมก่อนที่จะโยกย้าย PG 3. เลือกร้านค้าที่ต้องการโยกย้าย PG 4. เลือกชื่อ PG ที่ต้องการโยกย้าย 5. ระบุวันที่มีผลบังคับใช้หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องแล้ว 6. ระบุเหตุผลในการโยกย้าย 7. ระบุเหตุผลอื่นๆ (ถ้ามี)

19 2. กรอกข้อมูลของ PG ที่ต้องการอนุมัติ
1. เลือกเมนูการแจ้งงานแล้วเลือก “แจ้งคำร้องขอ” 3. ระบุร้านค้าที่จะนำ PG ลงปฏิบัติงาน 4. กด Browse เพื่อแนบไฟล์เอกสารต่างเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ PG 2. กรอกข้อมูลของ PG ที่ต้องการอนุมัติ 5. ระบุหมายเหตุอื่นๆ (ถ้ามี)

20 เมนูการใช้งาน “แจ้งพนักงานลาออก”
2. ตรวจสอบรายละเอียดพนักงานที่ระบุการลาออก 1. ระบุชื่อที่ต้องการแจ้งลาออก 3. ระบุวันที่เริมงานของพนักงาน 4. ระบุเหตุผลในการลาออก 5. ระบุเหตุผลอื่นๆ (ถ้ามี) 6. ระบุวันที่มีผลบังคับใช้หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องแล้ว 7. แนบไฟล์เอกสารต่างๆประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 8. เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วกด “บันทึกการลา”

21 “วิธีการใช้งานเมนู รายงานประเภทต่างๆ”

22 เมนูการใช้งาน “รายงานติดตามเป้าหมาย”
1. เลือกที่เมนู “รายงาน” แล้วเลือกที่ “ออกรายงานต่างๆ” 2. กดที่ “กรุณาเลือกรายงาน” 3. กดเลือกรายงาน “ติดตามป้าหมาย”

23 เมนูการใช้งาน “รายงานติดตามเป้าหมาย”
4. กดเลือกเดือนที่ต้องการติดตามรายงานยอดขาย 5. กดเลือกชื่อ PGD ที่ต้องการติดตามรายงานยอดขาย 6. กด “ออกรายงาน” เพื่อรายงานติดตามเป้าหมาย

24 2.1.1 กดเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูล
เมนูการใช้งาน “ตัวอย่างรายงานติดตามเป้าหมาย” 1. กดเลือกหน้ารายงานที่ต้องการติดตามเป้าหมายยอดขาย 2.1 กดเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึก โดยสามารถเลือกบันทึกเป็น PDF , Excel และ Text ไฟล์ได้ 2.2 กดเลือกรูปเครื่อง Printer เพื่อพิมพ์รายงาน 2.1.1 กดเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูล แสดงจำนวนวันทำงานของ PG แต่ละคน

25 เมนูการใช้งาน “รายงานยอดขายรวม(Excel)”
1. เลือกที่เมนู “รายงาน” แล้วเลือกที่ “ออกรายงานต่างๆ” 2. กดที่ “กรุณาเลือกรายงาน” 3. กดเลือกรายงาน “รายงานยอดขายรวม(Excel)”

26 เมนูการใช้งาน “รายงานยอดขายรวม(Excel)”
4. ระบุวันเริ่มต้นของข้อมูลรายงาน 5. ระบุวันเสิ้นสุดของข้อมูลรายงาน 7. ระบุเขตที่ต้องการข้อมูลรายงาน 8. ระบุสาขาที่ต้องการข้อมูลรายงาน 6. ระบุภาคที่ต้องการข้อมูลรายงาน 9. ระบุร้านค้าหรือ PG ที่ต้องการข้อมูลรายงาน (หรือไม่ต้องระบุก็ได้) 10. กด “ออกรายงาน(Excel)” เพื่อแสดงข้อมูลรายงาน ยอดขายรวม

27 12. เลือกและกด “Save and open” เพื่อทำการบันทึกและเปิดรายงาน
เมนูการใช้งาน “รายงานยอดขายรวม(Excel)” 11. กดเลือก Save 12. เลือกและกด “Save and open” เพื่อทำการบันทึกและเปิดรายงาน ประเภทของร้านปิดการขาย (Y/N) ตัวอย่างรายงานยอดขายรวมที่แสดงข้อมูลยอดขายโดยละเอียดในรูปแบบไฟล์ Excel

28 เมนูการใช้งาน “ตรวจสอบ PG ประจำร้าน”
1. เลือกที่เมนู “รายงาน” แล้วเลือกที่ “ออกรายงานต่างๆ” 2. กดที่ “กรุณาเลือกรายงาน” 3. กดเลือก “ตรวจสอบ PG ประจำร้าน”

29 4. ระบุขอบเขตพื้นที่การขายที่ต้องการตรวจสอบ (หรือไม่ระบุก็ได้)
เมนูการใช้งาน “ตรวจสอบ PG ประจำร้าน” 4. ระบุขอบเขตพื้นที่การขายที่ต้องการตรวจสอบ (หรือไม่ระบุก็ได้) 5. ระบุข้อมูลจำเพาะเช่น ชื่อร้านค้า, รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล PG โดยเลือกระบุเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อมูลพนักงาน PG ที่ประจำร้านค้าที่กำหนดและผ่านอนุมัติแล้ว (โดยกรณีถ้ามีแต่รายละเอียดร้านค้า หรือ PG อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่ายังไม่มีการแจ้งจับคู่กันของข้อมูลทั้งสอง)

30 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt “วิธีการใช้งาน PG Program New Version สำหรับ PGD”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google