งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประสมทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประสมทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประสมทางการศึกษา

2 ความหมายของสื่อประสมทางการศึกษา
สื่อประสมบางทีเรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากคำว่า มัลติ (Multi) ซึ่งแปลว่า ความหลากหลาย และมีเดีย (Media) ซึ่งแปลว่า สื่อ ดังนั้น สื่อประสมหรือมัลติมีเดีย หมายถึง การนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา

3 การพัฒนาสื่อประสมเป็น 2 ระยะ คือ
การพัฒนาสื่อประสมระยะที่ 1 เป็นสื่อประสมที่ใช้โดยการนำสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอน หรือเรียกว่า สื่อหลายแบบ เช่น นำวีดิทัศน์มาสอประกอบการบรรยายของผู้สอนโดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือสื่อประสมในชุดการเรียนหรือชุดการสอน ผู้ใช้หรือการใช้สื่อประสมระยะที่ 1 นี้ ผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน

4 การพัฒนาสื่อประสมระยะที่ 2 เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ การใช้สื่อประสม ระยะที่ 2 ผู้ใช้หรือผู้เรียนมีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง

5 ประเภทของสื่อประสม สื่อประสมแบ่งออกตามลักษณะการประสมสื่อ และคุณลักษณะการใช้มี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ประสมสื่อที่เป็นวัสดุ เช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียนแบบโปรแกรม โปรแกรมสไลด์ ศูนย์การเรียน

6 2. ประสมสื่อประเภทฉาย เป็นการประสมโดยมข้อจำกัดที่ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตัวของอุปกรณ์เครื่องฉายเป็นสำคัญ เช่น สไลด์ประกอบเสียงและวีดิทัศน์ประกอบเสียง สไลด์และแผ่นโปร่งใส วีดิโออิมเมจ เป็นต้น

7 3. สื่อประสม ระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่นซีดี - รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเล่น แผ่นวีดิทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานคำนวณ ค้นหาข้อมูล แสดงภาพวีดิทัศน์และมีเสียงต่าง ๆ การทำงานของสื่อหลาย ๆ อย่างใน

8 การใช้คอมพิวเตอร์ในสื่อประสมรูปแบบนี้ ใช้ได้ใน 2 ลักษณะคือ 1
การใช้คอมพิวเตอร์ในสื่อประสมรูปแบบนี้ ใช้ได้ใน 2 ลักษณะคือ 1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในสถานีงานสื่อประสม ควบคุมการเสนอภาพสไลด์มัลติวิชั่น เช่น โปรแกรม Power Point และการเสนอในรูปแบบของแผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video)

9 2. การใช้คอมพิวเตอร์เป็น. ฐานในการผลิตแฟ้มสื่อ. ประสมโดยการใช้โปรแกรม
2. การใช้คอมพิวเตอร์เป็น ฐานในการผลิตแฟ้มสื่อ ประสมโดยการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น captivate,flash,camtasia และ AuthorWare และนำเสนอแฟ้มบทเรียนที่ผลิตแล้วแก่ผู้เรียน โปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้จะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียน ฝึกอบรม หรือการเสนองาน ในลักษณะของสื่อหลายมิติ

10 โดยในแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง รวมอยู่ในแฟ้มเดียวกัน บทเรียนที่ผลิตเหล่านี้เรียกว่า "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" หรือ "ซีเอไอ" นั่นเอง การเสนอข้อมูลของสื่อประสม รูปแบบนี้จะเป็นไปในลักษณะสื่อหลายมิติที่เน้นเชิงโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลบนจอภาพได้หลายลักษณะคือ ทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง

11 ประโยชน์ของสื่อประสมที่นำมาใช้ทางการศึกษา
1.1 สามารถให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ด้วย ตนเอง คือ มี ส่วนร่วมในการกระทำหรือ ปฏิบัติกิจกรรมเป็นการเร้า ใจแก่ผู้เรียน เช่น ศูนย์การเรียน บทเรียนโปรแกรม ชุด อุปกรณ์ เป็นต้น 1.2 สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความรู้ความสามารถ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน เป็นต้น

12 1.3 สามารถให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองหรือใช้เมื่อขาดครูได้ เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม ชุดการสอนรายบุคคล เป็นต้น 1.4 สามารถให้ผู้เรียนได้รับผลตอบกลับทันที และได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จ เช่น ศูนย์การเรียน การสอนแบบจุลภาค เป็นต้น 1.5 สามารถใช้ประกอบการศึกษาทางไกลให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชุดการสอนทางไกลสำหรับการศึกษาเพื่อมวลชน เป็นต้น

13 1. 6 สามารถใช้ส่งเสริมสมรรถภาพ. ของครู เช่น ชุดการสอนประกอบคำ
1.6 สามารถใช้ส่งเสริมสมรรถภาพ ของครู เช่น ชุดการสอนประกอบคำ บรรยาย เป็นต้น 1.7 สามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกความ รับผิดชอบและการทำงานเป็นกลุ่ม เช่น ศูนย์การเรียน กลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น

14 การใช้สื่อประสมทางการศึกษา
ชุดการสอน

15 1.ความหมาย ชุดการสอนหรือชุดการเรียน
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Instructional Package" เป็นสื่อประสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนแม้ชุดการสอนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ สำหรับบางคนแต่นักการศึกษาไทย ได้มีแนวคิดการทำชุดการสอนมาเป็นเวลานานแล้ว แม้จะยังไม่มีคำว่า "ชุดการสอน" ขึ้นมาก็ตาม

16 ชุดการสอนเป็นสื่อประสมที่ได้จากระบบการผลิตและการนำสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

17 2.ประเภทของชุดการสอน ชุดการสอนมี 4 ประเภทใหญ่ ๆ
2.1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เป็นชุดการสอนที่มุ่งช่วยขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้สอนพูดน้อยลง และให้สื่อการสอนทำหน้าที่แทน ชุดการสอนแบบบรรยายนี้นิยมใช้กับการฝึกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ยังถือว่า การสอนแบบบรรยายยังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ประกอบ กิจกรรมกลุ่ม เช่น ในการสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น

18 2.3. ชุดการสอนตามเอกัตภาพหรือชุด การ สอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อมของผู้เรียน ชุดการสอนรายบุคคลอาจออกมาในรูปของหน่วยการสอนย่อย หรือ "โมดูล"

19 2.4. ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลากัน มุ่งสอนให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียน ประกอบด้วยสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา นอกจากนี้แล้วยังอาจมีชุดการฝึกอบรม ชุดการสอนของผู้ปกครอง ชุดการสอนทางไปรษณีย์

20 รูปตัวอย่าง ชุดการสอน

21 องค์ประกอบของชุดการสอน
ชุดการสอนประกอบด้วยสื่อประสมในรูปของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป บูรณาการ โดยใช้วิธีการจัดระบบ เพื่อให้ชุดการสอนแต่ละชุดมีประสิทธิภาพและมี ความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จไปในตัวเอง ที่ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยและเนื้อหาที่จัดระบบไว้แล้ว ชุดการสอนอาจอยู่ในแฟ้มหรือกล่อง มีจำนวนเท่ากับหน่วยการสอนในแต่ละวิชา การผลิตชุดการสอนจึงต้องมีการจัดระบบที่เหมาะสม และการใช้ชุดการสอนจึงควรมีห้องจัดไว้เป็นพิเศษ เรียกว่า "ห้องเรียนรายบุคคลหรือห้องเรียนแบบโปรแกรม"

22 ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ จำแนกส่วนของชุดการสอน ไว้ 5 ส่วน คือ
ชุดการสอนจะมีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยสื่อประเภทใดบ้างขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการใช้ อาจใช้สื่อที่มี ราคาแพง เช่น ระบบบันทึกภาพ ฟิล์ม สไลด์ หรือสื่อราคาถูก เช่น วัสดุกราฟฟิก รูปภาพต่าง ๆ และใบไม้ใบหญ้าที่จะสามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ จำแนกส่วนของชุดการสอน ไว้ 5 ส่วน คือ

23 2 คำสั่ง หรือการมอบงาน เพื่อกำหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียน
1  คู่มือ สำหรับครูผู้ใช้ชุดการสอน หรือและผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดการสอน 2  คำสั่ง หรือการมอบงาน เพื่อกำหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียน 3  เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัสดุประสงค์เชิงพฤติกรรม

24 รูปภาพ ชุดการสอนแบบเป็นศูนย์การเรียน

25 4  การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้า และผลของการเรียนรู้ในรูปของแบบสอนต่าง ๆ 5. คุณค่าของชุดการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอนประเภทใด ย่อมมีคุณค่าต่อการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน หากได้มีระบบการผลิตที่มีการทดสอบวิจัยแล้วด้วยกัน ทั้งนั้น คุณค่าของชุดการสอนมักจะสรุปได้ ดังนี้

26 1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและ. ประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนและมี
1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและ ประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนและมี ลักษณะเป็นนามธรรมสูง เช่น การ ทำงานของเครื่องกล อวัยวะในร่างกาย การเติบโตของสัตว์ ชั้นต่ำ ฯลฯ ซึ่งผู้สอน ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดี 2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่กำลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเองและสังคม

27 3. ช่วยสร้างความพร้อมและมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า ช่วยสร้างความพร้อมและมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า   5  ทำให้การเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ชุดการสอนสามารถทำให้ผู้เรียนเรียนได้ตลอดเวลา

28 6  ช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน เนื่องจากชุดการสอนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครู ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากชุดการสอนที่ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว 7  ในกรณีครูขาด ครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนโดยใช้ชุดการสอน ที่มิใช่เข้าไปนั่ง "คุมชั้น" ปล่อยนักเรียนให้อยู่เฉย ๆ เหมือนที่ครูส่วนใหญ่ทำกันอยู่อย่างในปัจจุบัน เพราะเมื่อเนื้อหาวิชาอยู่ในชุดการสอนเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนแทนก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนัก

29 แบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนตอบคำถาม
1. ความหมายของสื่อประสมทางการศึกษา 2. ประเภทของสื่อประสม 3.ความหมาย ชุดการสอนหรือชุดการเรียน 4.ให้นักเรียนยกตัวอย่าง สื่อประสมทางการศึกษา มา 5 แบบ 5.ถ้าให้นักเรียนสร้างสื่อประสมทางการศึกษา นักเรียนจะเลือกทำอะไร เพราะเหตุใด บอกประโยชน์ของสื่อนั้นด้วย ทำลงในไมโครซอฟต์เวิร์ด ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-ชั้นเลขที่ ของนักเรียน ส่งไปที่ ในหัวเรื่อง งาน ที่ 2 ภายในคาบเรียน ผู้ใดไม่ทำตามนี้ จะไม่ตรวจให้


ดาวน์โหลด ppt สื่อประสมทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google