งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
Multimedia for Learning โดย ... อาจารย์ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 ความเป็นมา Multi Projector Single Form

3 ความเป็นมา Interactive Multimedia Presentation Multimedia
Two way communication [hypermedia & Link] - One way communication Stand alone Virual reality

4 Presentation Multimedia

5 Interactive Multimedia

6 ความหมาย Multimedia[สื่อประสม]
การใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ Multimedia for Learning[สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้] (เก่า) โปรแกรมมัลติมีเดียพัฒนาในรูปแบบของ CAI WBI E-Learn (ใหม่) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดหรือนำเสนอเนื้อหา ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ที่บูรณาการการผสมสื่อ หลากหลายรูปแบบ (multiple forms)

7 ความเป็นมา: ส่วนประกอบของมัลติมีเดีย
Animation Text VDO Sound Interactive Still Picture Visual + Auditory + Interactive

8 พัฒนาการ

9 ความสำคัญ 1. สร้างแรงดึงดูดใจ
2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และ เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 3. ออกแบบให้ใช้งานง่าย เป็นสากล 4. โต้ตอบได้ 5. ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อตนเอง 6. ทราบผลป้อนกลับทันที 7. ประหยัดเวลา คน งบประมาณ 8. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง

10 คุณลักษณะ Information Individualization Interaction Immediate Feedback

11 Information Individualization Interaction Immediate Feedback


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google