งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 413643 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY)
บทที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์ อ.ปริญญา น้อยดอนไพร (V )

2 ความหมายของมัลติมีเดีย
มัลติ (Multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกัน มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร มัลติมีเดีย (Multimedia) จึงหมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

3 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
มี 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) วิดีโอ (Video) สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive)

4 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
แนวทางการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตเป็นบทเรียนสำเร็จรูป ใช้สำหรับกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงการศึกษาและฝึกอบรม สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ใช้สำหรับการโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เป็นต้น นอกจากจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย

5 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย (ต่อ)
ง่ายต่อการใช้งาน สัมผัสได้ถึงความรู้สึก สร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น คุ้มค่าในการลงทุน เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้

6 Q/A


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google