งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C
1. คำสั่ง if-else 2. คำสั่ง while 3. คำสั่ง for

2 ตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบเงื่อนไข
ตัวดำเนินการ ความหมาย == เท่ากับ != ไม่ท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ ! (NOT) กลับค่าตรรกะ && (AND) และ || (OR) หรือ

3 ตัวดำเนินการ ! (NOT) การทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้ !(TRUE) FALSE !(FALSE) TRUE

4 ตัวดำเนินการ && (AND) การทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้ FALSE && FALSE FALSE
FALSE && TRUE TRUE && FALSE TRUE && TRUE TRUE

5 ตัวดำเนินการ || (OR) การทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้ FALSE || FALSE FALSE
FALSE || TRUE TRUE TRUE || FALSE TRUE || TRUE

6 if(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; }
เงื่อนไขเป็น จริง หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไข ไม่ เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก if เงื่อนไขเป็น เท็จ หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไข เป็น 0 โปรแกรมจะกระโดดข้ามคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก if ไปทำคำสั่งบรรทัดต่อไป

7 if(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } else
1.2 คำสั่ง if-else if(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } else เงื่อนไขเป็น จริง หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไขไม่ เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก if เงื่อนไขเป็น เท็จ หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไข เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก else

8 1.3 คำสั่ง if-else if if(Condition1) { ชุดคำสั่งที่ 1; }
else if (Condition2) ชุดคำสั่งที่ 2; else if (Condition3) ชุดคำสั่งที่ 3; else ชุดคำสั่งที่ 4; มีการพิจารณาเป็นลำดับเงื่อนไขจากบนลงล่าง ถ้าพบว่าเงื่อนไขลำดับใดเป็น จริง จะทำคำสั่งชุดประ จำเงื่อนไขนั้นๆ หลังจากนั้นจึงออกจากการพิจารณา เงื่อนไขที่อยู่ถัดไปทันที

9 2 คำสั่ง while while(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; }
รูปแบบ while(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } เงื่อนไขเป็น จริง หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไขไม่ เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก while เงื่อนไขเป็น เท็จ เมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไขเป็น 0 โปรแกรมจะกระโดดข้ามคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก while ไปทำคำสั่งบรรทัดต่อไป

10 3 คำสั่ง for for(initialize ; condition ; incremental) { คำสั่งที่ 1;
………..; คำสั่งที่ n; } initialize คือ ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากตัวแปรที่นำมา เป็นเงื่อนไขในการทำงานแบบวนรอบ condition คือ เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบว่าจะให้ โปรแกรมทำคำสั่งภายใน block หรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะมีการทำคำสั่งที่ 1 ถึงคำสั่งที่ n แต่ในทางกลับกันไม่ ถ้าเป็นเท็จจะไม่มีการทำคำสั่งภายใน incremental คือ คำสั่งในการกระทำกับตัวแปรที่นำมาเป็นเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google