งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asynchronous and Synchronous Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asynchronous and Synchronous Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asynchronous and Synchronous Learning

2 สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา )
สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1.นางสาวนันทพร นำมา รหัส 2.นางสาวภักจิรา ไชยาวุฒิ รหัส 3.นางสาววสุมนี ใจไว รหัส 4.นางสาวศิริพร อัดแอ รหัส

3 Asynchronous หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอน และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง ที่กำหนดไว้ แต่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือสื่อ สารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ และเป็นการใช้การสื่อสารระยะไกล เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับการเรียนในระบบห้องเรียนหรือการเรียนการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนได้พบหน้ากัน

4 Synchronous Learning หมายถึง
ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นการเรียนแบบเรียลไทม์ เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง เช่นห้องเรียนที่มีอาจารย์สอนนักศึกษาอยู่แล้วแต่นำไอทีเข้ามาเสริมการสอน

5 องค์ประกอบ 1. แหล่งข้อมูลระยะไกล (Remote Resource) E – Mail Slides
Course Homepage Slides Chat Course Syllabus Multimedia Courseware Talk online Lecture Note face book Video Conference Tutorials Hypermedia Courseware FTP Homework Assignments twitter

6 2. การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning)   
3. การเรียนแบบร่วมมือกัน (Collabrative Learning) 4. การเรียนการสอน ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนตามตารางสอน 5. เทคนิคการเรียนแบบ Asynchronous 6. การใช้ Web Based Course


ดาวน์โหลด ppt Asynchronous and Synchronous Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google