งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multimedia และระบบความจริงเสมือน Virtual Reality, VR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multimedia และระบบความจริงเสมือน Virtual Reality, VR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multimedia และระบบความจริงเสมือน Virtual Reality, VR
สื่อประสม Multimedia และระบบความจริงเสมือน Virtual Reality, VR

2 หัวใจของการผลิตระบบสื่อประสมคือเทคโนโลยีการแปลงข้อมูลอนาล็อกให้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอล เช่น ภาพ เสียง กระบวนการปรับแต่ง สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ของผลงานได้แก่ ตัวอักษร ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว

3 การพัฒนารูปแบบของสื่อประสม ซึ่งเป็นการบรรจุข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ให้สามารถโยงความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมีความหมายของข้อมูล เราเรียกว่า สื่อหลายมิติ (Hypermedia)

4 การนำระบบสื่อประสมมาใช้ได้เริ่มเมื่อต้นทศวรรษที่ 80 โดยการนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปต่อพ่วงกับเครื่องฉายสไลด์ (computer interactive slide projector)

5 จนกระทั่งทศวรรษที่ 90 ระบบสื่อประสมได้กลายมาเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเช่นการพัฒนาระบบ DVD Video Imageเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6 การพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลและระบบเครือข่ายหรือที่เรียกว่า( Real time animation) ในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการที่ได้พัฒนาสื่อประสมการแสดงผลทางกราฟิกสามมิติและการพัฒนาการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

7 ระบบความจริงเสมือน คือ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในที่ว่างสามมิติที่มองเห็น หรือรับรู้สภาวะใหม่จากตำแหน่งต่าง ๆเป็นการตอบสนองพฤติกรรมการสื่อสารและรับรู้ของมนุษย์

8 โครงสร้างข้อมูลเครือข่าย Network data Structure

9 คือ ข้อมูลในสารบบรองสามารถขึ้นกับสารระบบหลักได้มากกว่าหนึ่งตัว ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้เกิดเป็นโครงสร้างข้อมูลเครือข่าย และมีการต่อเชื่อกันของข้อมูลได้หลายช่องทาง

10 ความต่อเนื่อง เป็นการวัดขนาดมิติ ช่องว่าง เวลา และสิ่งแวดล้อมลักษณะงานสื่อประสมจะเป็นการแสดงความต่อเนื่องที่กลมกลืนและสอดคล้องวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างไม่คลาดเคลื่อน

11 ความไม่ต่อเนื่อง เป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้แก่ ตัวอักษร ภาพ สัญลักษณ์ในการสร้างสื่อต้องอาศัย ข้อมูลเอกลักษณ์เพื่อการแสดงที่สมจริง

12 การสูญข้อมูล คือ การสูญเสียข้อมูลที่ไม่อาจนำมาเข้ากับเกณฑ์วัดได้หรือไม่ตรงกับมาตรวัด

13 1. การสูญข้อมูลเชิงกาลเวลา คือ เป็นการสูญเสียข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นในขณะดำเนินการอยู่ เช่นการบันทึกภาพ เสียง สี ภาพเคลื่อนไหว การสูญเสียข้อมูลเชิงมิติ คือ การสูญเสียข้อมูลบางส่วนที่ถูกตัดหายออกไปขาดควาามต่อเนื่องข้อมูล

14 แบ่งประเภทสื่อตามลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ 2.โปรแกรม 3.สื่อประสม

15 แบ่งสื่อตามการใช้งาน
1. Presentation Media 2.Object Media 3.Interactive Media

16 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 1 คือ การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นได้ ในลักษณะภาพนิ่ง เช่น ภาพ สิ่งพิมพ์ ข้อความ

17 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 2 คือ การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นได้ ในลักษณะภาพนิ่งที่ไม่มีเสียงประกอบ เช่นภาพสไลด์ ภาพทึบแสง

18 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 3 คือ การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถได้ยินเสียง เช่น เพลง การบรรยาย

19 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 4 คือ การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนในลักษณะภาพนิ่งและเสียง เช่น ภาพประกอบเสียงเพลง ข้อความกับเพลงซึ่งแสดงพร้อมกัน

20 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 5 คือ การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนแบบภาพยนต์ที่มีความต่อเนื่องจนจบบทเรียน

21 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 6 คือ โทรทัศน์ เป็นการนำเสนอคล้ายกลุ่ม 5

22 1.Presentation Media แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
กลุ่ม 7 คือ สื่อการเรียนการสอนแบบผสม เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ต่อเนื่องและมีกระบวนการ

23 2. Object Media สื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ใช้เพื่อแสดงรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี พื้นผิว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม วัตถุทางธรรมชาติ เช่น ภาพคน สัตว์ สิ่งของ วัตถุที่ได้จากการสร้างขึ้น

24 3. Interactive Media เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน เช่น บทเรียนโปรแกรม บทเรียนโมดูล

25

26


ดาวน์โหลด ppt Multimedia และระบบความจริงเสมือน Virtual Reality, VR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google