งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
อรพิน เสถียรยานนท์ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

2 มชช. คือ อะไร ??? ระบบมาตรฐาน การพัฒนาชุมชน เครื่องมือการพัฒนา/
วัดกลไก พช.ของกรมฯ

3 มชช. ใช้กับใคร ??? ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน

4 พึ่งตนเองได้/เข้มแข็ง
มชช. เพื่ออะไร ??? กลไก พช. มีศักยภาพ/คุณภาพ ขับเคลื่อนชุมชน พึ่งตนเองได้/เข้มแข็ง สร้าง พลังชุมชน ใช้ พลังชุมชน เพื่อ ชุมชน

5 มชช. ทำไมต้องทำ ??? อำนาจหน้าที่กรมฯ ระบุ ข้อ 2.
ให้จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

6 มาตรฐานงานชุมชน (มชช.)
ที่ผ่านมา มาตรฐานงานชุมชน (มชช.) หลักการ การคิดวิเคราะห์ กำหนดแผนการพัฒนาตนเอง ให้ตรงกับปัญหาความต้องการ ที่เหมาะสมสอดคล้อง กับตนเอง/ชุมชน

7 มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
หลักสำคัญ มาตรฐานเดียวกันที่ตรงกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ชุมชนพร้อมและสมัครใจพัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมและเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนา ศักยภาพชุมชน การร่วมมือยอมรับของภาคีการพัฒนา

8 โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาชุมชน

9 มาตรฐานผู้นำชุมชน 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ ด้านบริหารงาน ด้านบริหารสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บุคลิกภาพ การปฏิบัติ/กิจกรรม/โครงการตามแผนที่ประสบความสำเร็จ ด้านบริหารงาน ด้านบริหารสังคม ด้านบริหารตนเอง พัฒนาความรู้ความ สามารถ การบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ คุณธรรม/จริยธรรม/ศีลธรรม ความเป็นประชาธิปไตย 3 ด้าน มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงานที่ดี 9 องค์ประกอบ

10 ด้านบริหารผลประโยชน์
มาตรฐานกลุ่มองค์กรชุมชน ด้านบริหารคน กรรมการ สมาชิก คนในชุมชน ด้านบริหารงาน กองทุน กฎระเบียบ กิจกรรมของกลุ่ม ด้านบริหารผลประโยชน์ ผลประโยชน์ต่อสมาชิก ผลประโยชน์ต่อกลุ่ม ผลประโยชน์ต่อชุมชน 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ

11 มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน
ด้านบริหารจัดการงานเครือข่าย มีกรรมการที่สอดคล้อง เหมาะสม เข้มแข็ง มีกฎระเบียบที่สอดคล้อง และเป็นที่ยอมรับ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง เหมาะสมเป็นรูปธรรม ด้านบริหารจัดการสมาชิก มีสมาชิกร่วมกำหนดแผนงาน / โครงการ สมาชิกเข้าประชุมสม่ำเสมอ มีการพัฒนาคุณภาพ/ศักยภาพสมาชิก/ กรรมการ ด้านบริหารจัดการผลประโยชน์ ผลประโยชน์ต้องสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของสมาชิก มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่าย และองค์กรสมาชิก มีการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กร ภายนอก 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ

12 มาตรฐานชุมชน 3 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสังคม
ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน มีกลุ่ม/องค์กรด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้านนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการชุมชน การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการชุมชน

13 กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมพี่เลี้ยง
กรมฯ จังหวัด อำเภอ จังหวัด อำเภอ ทีมพี่เลี้ยง อำเภอ ทีมประเมิน กรรมการรับรอง กรมฯ อำเภอ เตรียมการ สร้างความรู้ ดำเนินการพัฒนา ประเมินรับรอง ประกาศเชิดชู ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-ก.ค. ส.ค.-ก.ย. ส.ค.-ก.ย. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ปฐมนิเทศ วิเคราะห์ วางแผน ลงมือพัฒนาตนเอง เขียนเอกสารรายงาน จัดเก็บหลักฐาน ประเมินความก้าวหน้า ทบทวนแผน ตรวจสอบประเมิน รับรองมาตรฐาน ประกาศรับรอง มอบเครื่องหมาย ให้รางวัล ถอดบทเรียน เตรียมการ สร้างความรู้ ดำเนินการพัฒนา ประเมินรับรอง ประกาศเชิดชู ก่อน ระหว่าง หลัง

14 สิทธิประโยชน์จากการได้รับรอง มชช.
ได้รับสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก กิจกรรม พช.ดีเด่น นำเสนอกับภาคี เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนด้านต่างๆ กิจกรรมโครงการ งบประมาณ เป็นวิทยากร ได้เป็นที่ปรึกษา พี่ลี้ยง แสดงความเข้มแข็ง หมายเหตุ : ต้องดำเนินการพัฒนาตนเองจริง ประเมินผลตามจริง (คุณภาพ)

15 ม ช. ช ช. ม ช Start ขั้นตอน 2559 มาตรฐานการพัฒนาชุมชน คุณภาพมาตรฐาน
เชิดชูเกียรติ ประกาศ รับรอง คุณภาพมาตรฐาน ก.ย. เชิดชู ประกาศ ตกเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินรับรองมาตรฐาน ประเมินและ รับรอง มาตรฐาน ก.ย. ก.ค. ท้อแท้ ไม่พร้อม ฝึกอบรม, ประชุมสัมมนาฯ ดูหนัง อ่านหนังสือ ประเมินตนเอง ศึกษาตัวชี้วัด/เกณฑ์ วางแผนพัฒนา พัฒนา ตนเอง ก.ค. ม.ค. ช. พัฒนาตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจ สมัครแล้วไม่ทำอะไร ม.ค. ธ.ค. สมัครแล้วไม่อยากเสียเวลา รอขอรับการประเมินเลย.. เพราะเราใช้เครื่องมืออื่นๆ พัฒนาตน จนเราเก่งแล้ว สร้างความรู้ความเข้าใจ อยู่นิ่งๆ ชั่งใจ รับสมัครเตรียมการ พ.ย. ต.ค. รับสมัคร เตรียมการประชาสัมพันธ์ Start ขั้นตอน 2559

16 จบการนำเสนอ ถาม ตอบ

17 เทคนิคการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มชช. ให้ประสบผลสำเร็จ
เทคนิคการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มชช ให้ประสบผลสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google