งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร

2

3 ชุมชน สื่อสาร มวลชน คุณภาพ การเรียน การสอน องค์ประกอบที่ ส่งผลต่อคุณภาพ นักเรียน คุณภา พ นักเรียน หลักสูตร การ บริหาร การนิเทศ สื่อการ เรียน คุณภาพ ครู

4 “3 ห่วงโซ่คุณภาพ” สู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ

5

6

7

8 ตัวชี้วัดภาพวามสำเร็จ ระดับโรงเรียน ระยะที่ 1 เริ่มต้น ค้น วิเคราะห์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 2 บ่มเพาะ ประสบการ ณ์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 3 สานต่อ องค์ ความรู้ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 4 นำสู่ วิถีคุณภาพ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 5 มี วัฒนธรรม การเรียน รู้ใหม่ 6 ตัวชี้วั ด

9 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ระยะ ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อม ใช้ 2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียนเพียงพอ 4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียน สัดส่วน เวลาเรียน 70:30 6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น เริ่มต้น ค้น วิเคราะห์

10 ระยะ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียน 2. ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อย่างคุ้มค่า 3. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียน 4. ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการ เรียนรู้ 5. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน บ่ม เพาะ ประสบ การณ์

11 ระยะ ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ผลของการดำเนินงาน 1. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุง กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน 4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน สานต่อ องค์ ความรู้

12 ระยะ ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3. มีเครื่องมือวัด /ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มี คุณภาพ 4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน นำสู่ วิถี คุณภ าพ ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน

13 ระยะ ที่ 5 มี วัฒนธร รมการ เรียนรู้ ใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มี ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะ ตามจุดเน้น 2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ 3. ครูเป็นครูมืออาชีพ 4. โรงเรียนมีการจัดการความรู้ 5. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 6. สาธารณชนยอมรับ และ มีความพึงพอใจ ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google