งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ นางสาวสุภาวรรณ อินสวัสดิ์ อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙ / ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ นางสาวสุภาวรรณ อินสวัสดิ์ อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙ / ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ นางสาวสุภาวรรณ อินสวัสดิ์ อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙ / ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น ประกอบอาชีพ เกษตรกร

3 ประสบการณ์ ทำงาน  คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านไร่ใน  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านไร่ใน  พัฒนาชุมชนตำบลแสงอรุณ  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เลขาฯคณะกรรมการชุมชน เข้มแข็งฯบ้านไร่ใน  คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บ้านไร่ใน

4 บุคลิกภาพ พัฒนาการแต่งกายให้เข้ากับโอกาส สถานที่ พัฒนาการพูดในที่ชุมชน ที่ประชุม รวมถึงการนำเสนอผลงานการ ดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 1. ด้านการ บริหารตนเอง สรุปแผนการพัฒนา ตนเอง

5 ความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเองได้เข้ารับการอบรมความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในงานชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ความรู้ความชำนาญในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชน และด้านสาธารณสุข 1. ด้านการบริหาร ตนเอง

6 คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม ศีลธรรมและ จริยธรรม ด้านศาสนาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นร่วม ทำบุญบ้าน สวดมนต์ข้ามปี ช่วยงานวัดหรือกิจกรรมของวัดต่างๆ

7 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม มีส่วนร่วมในกระบวนการแผนชุมชน โดยเข้าร่วมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ วางแผนชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนและแก้ไข ปัญหาในชุมชน 2. ด้านการ บริหารงาน

8 กิจกรรม / โครงการที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรม / ชุมชน ได้รับผลประโยชน์  เป็นผู้จัดเก็บ จปฐ. บ้านไร่ใน ตั้งแต่ปี 2550 - 2559  ติดตามดูแลครัวเรือนยากจนตำบลแสงอรุณ  เข้าร่วมบูรณาการตำบลแสงอรุณเป็นประจำทุกเดือน 3. ด้านการ บริหารงาน

9 การบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ ตัวเองและมีส่วนร่วมตามบทบาทภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ให้ เป็นที่ยอมรับของทีมงานและกล้าตัดสินใจในการประสานงาน 2. ด้านการ บริหารงาน

10 มนุษย์สัมพันธ์ เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ ช่างพูด แสดงออกถึงความ เป็นกันเองวางตัวได้กลมกลืนกับคนทุกประเภทและเพื่อนร่วมงาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็ยึดหลักอาวุโสผู้น้อยต้องให้ความเคารพผู้ อาวุโสกว่าเสมอ 3. ด้านการบริหาร สังคม

11 การประสานงานที่ดี มีบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุก เพศทุกวัย สามารถสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่ เข้ามาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ หรือร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนได้ เป็นอย่างดี 3. ด้านการบริหาร สังคม

12 ความเป็นประชาธิปไตย จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชนเสมอ ในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจร่วมกัน จะ ใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ แต่ก็รับฟังเสียงส่วนน้อยเสมอ เวลา ที่มีการประชุมในเรื่องต่างๆ 3. ด้านการบริหาร สังคม

13 .. ขอบคุณ ค่ะ..


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ นางสาวสุภาวรรณ อินสวัสดิ์ อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙ / ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google