งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การนำกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ - ช่วยเหลือการบำบัดผู้เสพฯ ที่อยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน - กรรมการชุมชน... - ระเบียบชุมชน... ทุนปัญญา ทุนศรัทธา ทุนขวัญถุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การนำกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ - ช่วยเหลือการบำบัดผู้เสพฯ ที่อยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน - กรรมการชุมชน... - ระเบียบชุมชน... ทุนปัญญา ทุนศรัทธา ทุนขวัญถุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรม การนำกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ - ช่วยเหลือการบำบัดผู้เสพฯ ที่อยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน - กรรมการชุมชน... - ระเบียบชุมชน... ทุนปัญญา ทุนศรัทธา ทุนขวัญถุง กองทุนแม่ ของแผ่นดิน หมู่บ้าน... - ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฯ - สนับสนุนกิจกรรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยงในการป้องกัน - สนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังฯ ในหมู่บ้าน / ชุมชน - สนับสนุนกิจการ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ - สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจแบบพอเพียงฯ

3 เพื่อการเอาชนะ ยาเสพติดอย่าง ยั่งยืน

4

5

6 รณรงค์ ปลุกกระแส การมีส่วนร่วม แก้ปัญหายาเสพติด เสริมสร้างชุมชน เข้มแข็งสืบสานพระ ราชปณิธาน ผ่าน สื่อมวลช นต่างๆ ผ่านสื่อ บุคคลใน พื้นที่ สร้าง ภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ บทบาท ภารกิจ เครือข่า ยฯ ประชาสั มพันธ์ สร้าง ภูมิคุ้มกั น ให้ทุกเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ. ย. 2558 – ก. ย. 2559

7 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 265 ม. กองทุนแม่ฯ ปรากฏข่าวสาร ยาเสพติด ของ ปปส. การบริหารจัดการ และการดำเนินงานใน ส่วนของกองทุนแม่ฯ สถานภาพปัญหา 265 ม. กองทุนแม่ฯ

8 การสร้างความเข้มแข็ง 10 ขั้นตอน (2) เสริมแกนนำให้ เข้มแข็ง (1) ทบทวนปัญหาโดย สันติและมีส่วนร่วม (4) ใช้มาตรการทางสังคม ใช้กฎชุมชน โดยสันติ (3) ขยายสมาชิกกองทุน ฯเพิ่มขึ้น (5) รณรงค์เรื่องยาเสพ ติด

9 (7) ลดยาเสพติด ตาม แนวทางสันติ (6) เสริมกองทุนแม่ฯ ด้วยทุนต่าง ๆ (9) การรับรองครัวเรือน (8) ดำรง กิจกรรม ต่อเนื่อง (10) รักษาสถานะชุมชน เข้มแข็ง

10 แกนแก้ไข ปัญหายาเสพ ติดโดยสันติ 2 แกน ประช าคม โดย ชุมช น แกนพัฒนางาน กองทุนแม่ฯ การเพิ่มทุน ตามแนวทาง สรุปการ ดำเนินงาน ตาม แนวทางที่ 2 บทบาท กรรมการ เครือข่าย / แกนนำ / สมาชิก / วิทยากร การ ดูแล เฝ้า ระวัง มีกฎ ชุมช น ค้นหา ปัญหา โดย ชุมชน การคัด แยก บุคคล ตาม ปัญหา การ รับรอ ง ครัวเรื อน แนว ทาง สันติ จัดระ บบ กรร มกา ร บัญชีรับ - จ่ายเป็น ระบบ การใช้ ประโย ชน์ กองทุ นฯ การ จัดก าร กอง ทุนฯ

11 แนวทางที่ 3: ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน : ตัวแบบการพัฒนา หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้ ศก. พอเพียง กองทุนแม่ ของแผ่นดิน 1 แห่ง : 1 จว. หมู่บ้านศูนย์ เรียนรู้ 1 อ.: 1 ศูนยฯ หมู่บ้าน กองทุนแม่ หมู่บ้าน ทั้งหมด เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

12 แนวทางที่ 4 : การขยายหมู่บ้านกองทุน แม่ฯ เพิ่มใหม่ - การคัดเลือก - การเตรียมความพร้อม - สร้างความเข้าใจ - การประเมินและพัฒนา เน้นงานเชิง คุณภาพ เน้นกระบวนการ เตรียมการที่พร้อม มีกลไกการประเมิน ช่วยเหลือของจังหวัด PRO CESS คณะ ประเมิน เน้นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ที่ต่อยอดจากการแก้ไข ปัญหายาเสพติด เป็นหลัก อำเภอละ 1 แห่ง

13 ยึดเกณฑ์ 12 ข้อผ่านไม่น้อยกว่า 7 ข้อ 7,9,10 เป็น กิจกรรมภาคบังคับ เกณฑ์ ระดับคะแนน ABCDF 1. ผู้นำเข้มแข็ง มีกิจกรรม รูปธรรม 2. สมาชิกใน ม./ ช. ให้ความ ร่วมมือ 3. ประชุมหารือใน ม./ ช. เดือนละ 1 ครั้ง 4. กิจกรรมยึดหลักพึ่งตนเอง 5. มีกฎทางสังคมเรื่องยาเสพ ติดและมีการบังคับใช้ 6. มีกลไกเฝ้าระวังใน ม./ ช.

14 ยึดเกณฑ์ 12 ข้อผ่านไม่น้อยกว่า 7 ข้อ 7,9,10 เป็น กิจกรรมภาคบังคับ เกณฑ์ ระดับคะแนน ABCDF 7. ค้นหาผู้เสพอยู่เสมอ ไม่ ปิดบัง 8. มีกิจกรรมป้องกัน / แก้ไข ปัญหายาเสพติด 9. มีประชามติคนใน ม./ ช. ยินดีเข้าร่วมกองทุนแม่ฯ 10. มีการจัดตั้งกองทุนยา เสพติดรองรับ 11. มีกิจกรรมบูรณาการกับ องค์กรต่าง ๆ 12. มีกิจกรรมเสดงความ จงรักภักดี

15 การ ขับเค ลื่อน แนวทาง ที่ 5

16 ประเด็น หารือ การจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของ แผ่นดิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ชื่องาน............................................ กิจกรรม............................................ สถานที่............................................ การจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของ แผ่นดิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ชื่องาน............................................ กิจกรรม............................................ สถานที่............................................

17 ประเด็นเน้นย้ำ / มอบหมายภารกิจ 1)งานเชิงคุณภาพ เน้นกระบวนการเป็นเรื่องสำคัญ 2)ทุกเครือข่าย (จังหวัด/อำเภอ) จัดทำแผนปฏิบัติ ขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ ปี 2559 ตามบทบาท ภารกิจ เครือข่ายละ 1 แผน 3) ดำเนินการกิจกรรมตามแผนฯ อย่างน้อย 2 กิจกรรม และเบิกจ่ายงบฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2558 1)งานเชิงคุณภาพ เน้นกระบวนการเป็นเรื่องสำคัญ 2)ทุกเครือข่าย (จังหวัด/อำเภอ) จัดทำแผนปฏิบัติ ขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ ปี 2559 ตามบทบาท ภารกิจ เครือข่ายละ 1 แผน 3) ดำเนินการกิจกรรมตามแผนฯ อย่างน้อย 2 กิจกรรม และเบิกจ่ายงบฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2558

18


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การนำกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ - ช่วยเหลือการบำบัดผู้เสพฯ ที่อยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน - กรรมการชุมชน... - ระเบียบชุมชน... ทุนปัญญา ทุนศรัทธา ทุนขวัญถุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google