งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างชุมชน เข้มแข็ง ด้วยเครื่องมือแผน ชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างชุมชน เข้มแข็ง ด้วยเครื่องมือแผน ชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างชุมชน เข้มแข็ง ด้วยเครื่องมือแผน ชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2 ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการตนเอง ได้ ปรับตัวทันการ เปลี่ยนแปลง ประชาชนอยู่เย็น เป็น สุข

3 การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ด้วย Vision พช. “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง ”

4 การขับเคลื่อนงานพัฒนา ชุมชน ปี พ. ศ. 2559

5

6 การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ / กิจกรรม ปี 2559 พัฒน า กลไก ผู้นำฯ [ ผู้นำ อช. 13,566 คน / อสพ. 200 คน ] องค์กรสตรี [ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับอำเภอ 878 อำเภอ 26,340 คน ] เครือข่าย ( ศอช.) [ ศอช. ต.152 แห่ง / ต้นแบบ 76 แห่ง ] แผนชุมชน [4,750 ตำบล ] ศูนย์เรียนรู้ชุมชน [904 แห่ง ] มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ( มชช.) [ กลไกผ่าน มชช. ไม่น้อยกว่า 878 หน่วย ] ชุมชน เข้มแข็ง - สร้างแกนนำหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ 76 จังหวัด - ขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ 878 หมู่บ้าน - สร้างความยั่งยืน หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ 5,268 หมู่บ้าน เชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่าย ดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง เสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน ( เป ตอง ) พัฒนา เครื่อง มือ

7 การดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน หมู่บ้า น ฯ ต้นแบ บ 1. สร้างแกนนำหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ 76 จังหวัด 2. ขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 878 หมู่บ้าน 3. สร้างความยั่งยืน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ 5,268 หมู่บ้าน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางบูรณาการ แผนชุมชนระดับตำบล [ ส่วนกลาง ] 2. เวทีบูรณาการแผน ชุมชนระดับตำบล (4,750 ตำบล ) 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการใช้ประโยชน์ จากแผนชุมชน (18 จังหวัด ) ชุมชน เข้มแข็ง “ มั่งมี ศรีสุข ” เน้น เครือข่ายองค์กร ชุมชน ในการขับเคลื่อนการ พัฒนา “ อยู่ดีกินดี ” เน้นระบบ กลุ่มในการขับเคลื่อนการ พัฒนา “ พออยู่พอกิน ” เน้น ระดับครัวเรือน ความเป็นเจ้าของ ชุมชนโดยการมีส่วน ร่วมในการใช้ข้อมูล เพื่อวางแผนและบูรณา การ ในการพัฒนา ชุมชน น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการ พัฒนา ทุกระดับ แผน ชุมช น

8 เรียนรู้ จาก บ้านพี่ - บัญชีครัวเรือน - แผนชีวิต - เกณฑ์ 4x23 - GVH - ข้อมูล จปฐ./ กชช 2 ค. - ทุนชุมชน - อื่นๆ ทำ ร่วม ทำ ให้ ทำ เอง กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แผนชุมชน 1 สร้าง แกนนำ ชุมชน 2 ครอบครัว พัฒนา 4 สร้างระบบ บริหารจัดการ ชุมชน สร้างระบบ บริหารจัดการ ชุมชน เวทีประชาคม หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง ต้นแบบ “ พออยู่ พอกิน ” “ อยู่ดี กิน ดี ” “ มั่งมี ศรี สุข ” หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง ต้นแบบ “ พออยู่ พอกิน ” “ อยู่ดี กิน ดี ” “ มั่งมี ศรี สุข ” หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” 5 จัดการ ความรู้ - ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน - ถอดบทเรียน จัดการ ความรู้ - ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน - ถอดบทเรียน ทำกิน ทำใช้ แบ่งปั น ขาย ราย ได้ อาชี พ กลุ่ม ออม ทรัพย์ กลุ่ ม อา ชีพ OTOP

9 สร้างชุมชน เข้มแข็ง ด้วยเครื่องมือแผน ชุมชน กลไก ผู้นำ กลุ่ม / องค์กร เครือข่าย เครื่องมือ แผนชุมชน ศรช. มชช. GVH

10 ชุมชนเข้มแข็ง อย่าง ยั่งยืน ผู้นำ เก่ง ดี มีมากพอ / มี ทายาท บริหารจัดการชุมชน ด้วยข้อมูล และแผนชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย เข้มแข็ง มีการจัดการความรู้ มีวิถีชีวิตชุมชนบน ความพอเพียง

11 หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด บูรณาการ แผนพัฒนา จังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี จัดทำคำขอ งบประมาณ ประจำปี กบจ. สำนักงาน จังหวัด อกอ. แผนของ อบจ. แผนของ หน่วยงาน (Function) กบอ. พช. : สนับสนุน ROAD MAP การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ทบทวนแผนชุมชน/หมู่บ้าน ข้อมูล สารสนเทศ- ชุมชนเพื่อ การพัฒนา ระดับหมู่บ้าน วิทยากร กระบวน การ ข้อมูล จปฐ./ ข้อมูลทุน ชุมชน/ข้อมูล กลุ่มอาชีพ/ และข้อมูล อื่นๆ บูรณาการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น บูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล มี.ค-มิ.ย. กม. : กลไกหลัก อปท. : สนับสนุน การจัดทำเวที ประชาคมใน หมู่บ้าน/ ชุมชน ม.ค-ก.พ. รวบรวบข้อมูลแผน ชุมชน/หมู่บ้านส่ง อำเภอ ภายใน ก.พ. ศอช.ต. : กลไกหลัก อปท. ฝ่ายอำนวยการ (ผู้กำกับการ แสดง) อปท. : กลไกหลัก จัดทำและทบทวนแผนพัฒนา สามปี ภายใน มิ.ย.ของทุกปี บูรณาการ จัดทำแผน พัฒนาอำเภอ พช. ปค. สถ. พ.ค.-ก.ค. กลไกหลัก ก.ค.-ต.ค. พช. : สนับสนุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาระดับตำบล พช. : สนับสนุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนา ระดับอำเภอ ระดับอำเภอ

12


ดาวน์โหลด ppt สร้างชุมชน เข้มแข็ง ด้วยเครื่องมือแผน ชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google