งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมชี้แจง โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 เนื้อหา จำนวนเงิน-โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมปี 2557-2561
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวด 1 (70%) การหักเงินงบประมาณแผ่นดิน งบปี 2561 การติดตามระบบในระบบ NRMS การเผยแพร่ผลงานวิจัย (บทความวิจัย/วิชาการ) การขอจดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร) ปฏิทินงบประมาณแผ่นดิน 2561

3 ภาพรวม: จำนวนงบประมาณแผ่นดิน 2557-2561
ภาพรวม: จำนวนงบประมาณแผ่นดิน

4 ภาพรวม: จำนวนโครงการงานวิจัย 2557-2561

5 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวด 1 (70%)
ขั้นตอนในปัจจุบัน นักวิจัยได้ที่ส่งสัญญา 118 คน ขาด 6 คน นักวิจัยรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 55% สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรับสถานะให้นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกเงินงวดที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน และPrint out มาส่งที่ สวพ. เพื่อ จนท.สวพ.จะคีย์ใบฏีกา เตรียมให้ท่านมาลงนาม โดยจะประสานอาจารย์เป็นรายคนต่อไป สำหรับท่านที่มีงานค้าง คือ ยังไม่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2559 – 2560 จะยังไม่สามารถดำเนินการการเบิกจ่ายได้ ขอให้ท่านเร่งรัดการส่งงานกล่าว

6 การหักเงินงบประมาณแผ่นดิน งบปี 2561
การหักเงินงบประมาณแผ่นดิน งบปี 2561 หักงบประมาณแผ่นดินโครงการวิจัย จำนวน 10% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้ หักเข้าสมทบมหาวิทยาลัย 5% หักเข้าสมทบกองทุนของหน่วยงาน 2.5% หักเข้าสมทบกองทุนวิจัย 2.5% *เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ

7 การติดตามระบบในระบบ NRMS
ทุกวันที่ 25 ของเดือน ในขั้นตอน Ongoing monitoring ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล คือ แบบงบประมาณ กิจกรรม และไฟล์แนบ (1) บทที่ 1 – 3 ของการวิจัย (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ ให้นักวิจัยเข้าร่วมอบรม 13, 20 พฤศจิกายน 2560 (คอม 2-3 อาคาร31) ***ส่ง 2 แห่ง ส่ง สวพ. เพื่อเบิกจ่ายงวด 1 และส่งในระบบ NRMS

8 การเผยแพร่ผลงานวิจัย (บทความวิจัย/วิชาการ)
1.การวางแผนเพื่อการเบิกจ่าย งบ 30 % สัญญา….2) บทความวิจัยที่ผ่านการตอบรับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือใบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้ตรวจรับรายงานผลการวิจัยและบทความวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องและครบถ้วน…… 2. กรณีที่ยังไม่ส่งเล่มรายงาน/ไม่เผยแพร่จะมีผลกระทบในการรายงานต่อสำนักงบประมาณ สตง.และ วช .ต่อไป หมายเหตุ: วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

9 การขอจดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร)
การขอจดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร) สวพ. จะมีการจัดอบรม เดือน มีนาคม 2561 ท่านที่มีงานวิจัยจะขอยื่นการจดฯ สามารถวางแผนการยื่นจดและเข้าร่วมการอบรม โดยวิทยากร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำเอกสาร ใบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มาประกอบในการเบิกจ่าย

10 ปฏิทินงบประมาณแผ่นดิน 2561
เดือน กิจกรรม 10 พ.ย. 2560 รับฟังการชี้แจงแนวงบประมาณแผ่นดิน 2561 10-30 พ.ย. 60 นักวิจัยรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เพื่อเบิกเงินงวด 1 (70%) (1) บทที่ 1 – 3 ของการวิจัย (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (3) แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ (4) มคอ 3 ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและบริการวิชาการ (5) รายงานการเงิน ธ.ค. 60-ก.ค. 61 นักวิจัยดำเนินการวิจัย 31 ก.ค. 61 นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเบิกเงินงวด 2 (30%) ตามเอกสารดังนี้ (1) แยกไฟล์รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2) บทความวิจัยที่ผ่านการตอบรับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือใบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้ตรวจรับรายงานผลการวิจัยและบทความวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องและครบถ้วนตาม สัญญาแล้ว (3) รายงานการเงิน (ทุกกิจกรรม ส่งข้อมูลในระบบ และระบบ NRMS)

11 Q &A ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google