งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน้าที่ : 1/1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง เป้าหมาย ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติราชการตามประเด็น ยุทธศาสตร์ การพัฒนา องค์กร ระบบ บริหารงา น บุคคล งบประมา ณ การเงิน และ การ คลังให้ทันต่อ การ เปลี่ยนแปลง องค์กรมี โครงสร้าง ที่ เหมาะสมใน การ บริหารงาน และ ระบบบริหาร แผนงาน งบประมาณ การเงิน การคลัง อย่าง มี ประสิทธิภาพ ร้อยละของระดับ ความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ การจัดทำ แผ่น พับแนะนำ เทคนิคการ ให้บริการ แล้วเสร็จใน ปี 2551 1. พัฒนาระบบการถ่ายทอด และยกระดับ องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร อย่างต่อเนื่อง 2. เทคนิคการให้บริการที่ เป็นเลิศ 3. ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน และ การคลังให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความรู้แผนที่ 2 องค์ความรู้ที่จำเป็น : เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นองค์กรหลักในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ฉะนั้น จึงมีการพัฒนาองค์กร และบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมใน การบริหารงานและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสม โดย 1-องค์กรและบุคลากรต้องทำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์และภารกิจด้วยหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2-พัฒนาระบบการถ่ายทอดและยกระดับองค์ความรู้แก่บุคลากร 3-พัฒนามาตรฐาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 4-พัฒนาระบบการให้บริการ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสนองต่อผู้รับบริการและให้เกิดความ พึงพอใจ และประทับใจต่อผู้ขอรับบริการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้าที่ : 1/5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน และ การคลังให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : การจัดทำแผ่นพับแนะนำเทคนิคการให้บริการแล้วเสร็จในปี 2551 ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ความรู้ ระยะเวลาตัวชี้วัดเป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบสถานะหมายเหตุ 1ตั้งคณะทำงาน1 สัปดาห์จำนวนคณะ ทำงานจัดทำ องค์ความรู้ ด้านการ ให้บริการ คณะทำงานฯ จำนวน 1 คณะ ข้าราชการ ของ ทบ. อทบ. 2ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 1 วันแนวทางและ แผนในการ ปฏิบัติงาน มีประชุม หารือและ ปฏิบัติงาน ร่วมกัน คณะ ทำงาน ทีม KM 2 คณะ ทำงาน ทีม KM 2

4 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้าที่ : 2/5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน และ การคลังให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : การจัดทำแผ่นพับแนะนำเทคนิคการให้บริการแล้วเสร็จในปี 2551 ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ความรู้ ระยะเวลาตัวชี้วัดเป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบสถานะหมายเหตุ 3จัดทำแผน ปฏิบัติการ 1 สัปดาห์จำนวนแผน1 แผนคณะ ทำงาน ทีม KM 2 คณะ ทำงาน ทีม KM 2 4 รวบรวมข้อมูล ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 2 เดือนแนวทางการ จัดทำ เอกสารแผ่น พับ กำหนด รูปแบบและ ข้อมูล คณะ ทำงาน ทีม KM 2 คณะ ทำงาน ทีม KM 2

5 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้าที่ : 3/5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน และ การคลังให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : การจัดทำแผ่นพับแนะนำเทคนิคการให้บริการแล้วเสร็จในปี 2551 ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ความรู้ ระยะเวลาตัวชี้วัดเป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบสถานะหมายเหตุ 5ประชุมวิเคราะห์ ข้อมูล ประชุม วิเคราะห์ ข้อมูล 1 เดือนได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง สำหรับ การจัดทำ คู่มือ ข้อมูลที่ สมบูรณ์ ครบถ้วน คณะ ทำงาน ทีม KM 2 คณะ ทำงาน ทีม KM 2 6 ปรับปรุงคู่มือ1 เดือนปรับปรุง ข้อมูล มีข้อมูลที่ สมบูรณ์สามารถ เผยแพร่ต่อ หน่วยงาน ต่างๆ ได้ ข้าราชการ ทบ. คณะ ทำงาน ทีม KM 2

6 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้าที่ : 4/5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน และ การคลังให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : การจัดทำแผ่นพับแนะนำเทคนิคการให้บริการแล้วเสร็จในปี 2551 ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ความรู้ ระยะเวลาตัวชี้วัดเป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบสถานะหมายเหตุ 7เสนอผู้บริหารและ คณะทำงาน เห็นชอบ 2 สัปดาห์ความเห็น ผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหาร ข้าราชการ ของ ทบ. ทีมงาน KM 2 คณะ ทำงาน ทีม KM 2 8 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฯ ทั้งด้านเอกสาร และการลงเว็บไซต์ ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร 2 เดือน ความรู้ความ เข้าใจของ ข้าราชการ ทบ. ร้อยละของ ข้าราชการใน ทบ. ที่ให้ ความสนใจ ข้าราชการ ทบ. คณะ ทำงาน ทีม KM 2

7 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้าที่ : 5/5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน และ การคลังให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : การจัดทำแผ่นพับแนะนำเทคนิคการให้บริการแล้วเสร็จในปี 2551 ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ความรู้ ระยะเวลาตัวชี้วัดเป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบสถานะหมายเหตุ 9ติดตามประเมินผล1เดือน จำนวนครั้ง ของการ ติดตาม ประเมินผลฯ อาทิตย์ ละครั้ง ผลการ ปฏิบัติงาน คณะ ทำงาน ทีม KM 2 10วิเคราะห์และ ทบทวน รวมทั้ง จัดทำแผนในการ ปรับปรุงเสนอ ผู้บริหาร 1 เดือนความเห็น ของผู้บริหาร 1 เดือนข้าราชการ ในทบ. คณะ ทำงานทีม KM 2

8  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP ของแผนการจัดการแผนที่ CMP KMP 1. การเตรียมการและ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2. การสื่อสาร 3. กระบวนการและ เครื่องมือ 4. การเรียนรู้5. การวัดผล 6. การยกย่อง ชมเชยและ การให้รางวัล 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ 4. การประมวลและ กลั่นกรอง ความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้  6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้  7. การเรียนรู้  : มีผลกระทบความเชื่อมโยงในระดับมาก : มีผลกระทบความเชื่อมโยงในระดับปานกลาง 

9 ตารางแสดงกิจกรรมและ ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ ( เดือน ) ลำดับ ที่ ชื่อกิจกรรมม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 1 ตั้งคณะทำงาน 2 ประชุม คณะทำงาน 3 จัดทำแผนปฏิบัติ การ 4 รวบรวมข้อมูล ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 5 จัดประชุม วิเคราะห์ข้อมูล 6 ปรับปรุงคู่มือ

10 ตารางแสดงกิจกรรมและ ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ ( เดือน ) ลำดับ ที่ ชื่อกิจกรรมม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 7 เสนอผู้บริหาร และคณะทำงาน เห็นชอบ 8 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 9 ติดตาม ประเมินผล 10 วิเคราะห์และ ทบทวน รวมทั้ง จัดทำแผนในการ ปรับปรุงเสนอ ผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ชื่อส่วนราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google