งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

2 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. 2547 กำหนดให้ข้าราชการตำแหน่ง วิชาการในระดับศาสตราจารย์ หรือ รอง ศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ อาจให้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัย ต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่ ก. พ. อ. และมหาวิทยาลัยกำหนด ความเป็นมา งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

3 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 3/2555) ลว. 2 ต. ค.55 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1. การต่อเวลาราชการเป็นความต้องการของ มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของ สภามหาวิทยาลัย มิใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลา ราชการ 2. ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือวิจัยเท่านั้น 3. เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่ได้วิเคราะห์ ความต้องการและความขาดแคลนไว้อย่าง ชัดเจน 4. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรอง ศาสตราจารย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

4 5. ตั้งแต่วันที่ 13 พ. ย. 57 เป็นต้นไปจะต้อง สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอก 6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพ แข็งแรง 7. มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

5 1. คณะจะต้องจัดทำแผนอัตรากำลังในระยะ 4 ปี แผนงานทาง วิชาการของผู้ที่จะได้รับการต่อเวลาราชการ วิเคราะห์ความ ต้องการเป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และจะต้องสอดคล้อง กับแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 2. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ 2.1 เชิญกรรมการมาประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำ การ 2.2 การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง 2.3 กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 2.4 การลงมติให้ดำเนินการโดยวิธีลับ และนับโดยวิธี เปิดเผย 2.5 ไม่ควรใช้วิธีลงมติโดยบุคลากรในหน่วยงานว่าจะให้ผู้ นั้นต่อเวลาราชการหรือไ ม่ แต่ควรพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญ ความขาดแคลน ความจำเป็น และพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการด้วย วิธีดำเนินการ งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

6 การต่อเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2557 การจัดทำเอกสารให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแบบ ก. พ. อ. 1 – มข. 6 ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองจริยธรรม และเอกสารอ้างอิง จำนวนคน ละ 2 ชุด และบันทึกลงในแผ่น CD 1 แผ่น /1 คน โดยจะต้องแยกแต่ละหัวข้อด้วย 2. เอกสารจะต้องติดสลิปแสดงหัวข้อของเอกสารแต่ ละชุดให้เรียบร้อยทั้ง 2 ชุด 3. ผลงานทางวิชาการตามแบบ ก. พ. อ. 2 จะต้องเขียน ตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง และจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่หรือมี หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานแล้วเท่านั้น วิธีการจัดทำเอกสาร งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

7 จบการนำเสนอ ถาม - ตอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ 40092 วิธีการจัดทำเอกสาร งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี


ดาวน์โหลด ppt การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google