งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม สร้างเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม สร้างเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม สร้างเครือข่าย ถ่ายทอดผลงาน และให้บริการด้าน การวิจัยอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม ผู้ใช้บริการ ๏ ความเป็นเลิศด้านบริการด้านการวิจัย * 5.1.5 - ร้อยละของการธำรงไว้ซึ่งผู้ใช้บริการ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๏ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ *5.1.5 - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ - จำนวนปริมาณงานที่แล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด - จำนวนกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อ ปรับปรุงการให้บริการ ๏ การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศ การวิจัย * 5.1.9 - จำนวนผู้ใช้บริการ - จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ ๏ การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย * 5.1.6 - จำนวนเครือข่าย ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน การวิจัย *5.12 - จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ ด้านการวิจัย - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ฝึกอบรม - ร้อยละความรู้ความเข้าใจด้าน การวิจัยของผู้เข้ารับ การอบรม - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการวิจัย ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ ผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม * 5.1.4 - จำนวนบทความ / ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ระดับชาติและ นานาชาติ - จำนวนช่องทาง / รูปแบบที่ทำการ ประชาสัมพันธ์ - จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปจด สิทธิบัตรได้ ๏ การเพิ่มการบริการด้านการ วิจัยแก่สังคม - จำนวนกิจกรรมที่ให้บริการ วิจัยแก่สังคม - จำนวนกิจกรรมที่จัดให้แก่ หน่วยงาน ภายนอก กระบวนการบริหารภายใน ๏ การนำสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ เป็นองค์กรมุ่งเน้น ยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร - ระดับความคืบหน้า ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งานวิจัย * 5.1.1 - รอบระยะเวลาการให้บริการ - สัดส่วนงบประมาณที่ใช้เมื่อเทียบ กับบุคลากรที่มี - การทบทวนและจัดทำแผน หลักการวิจัย - การปรับปรุงระบบ / ระเบียบการ ให้บริการ * 5.1.3,5.1.5 - ระเบียบการให้บริการสนับสนุน งานวิจัยที่มี ลักษณะพิเศษ - การประเมินการบริหารจัดการ งานวิจัย ๏ การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานภายใน สวพ. - การกำหนดเป้าหมายรวม ตัวชี้วัด การปฏิบัติ งานและแผนปฏิบัติงาน สวพ. - การปรับปรุง / ระบบการบริหารงาน ภายใน 5.1.9 - การติดตามประเมินผลการ บริหารงานโดยการ จัดประชุมแบบใหม่ ๏ การจัดทำระบบประกันคุณภาพ - การประกันคุณภาพการศึกษา - การควบคุมภายใน ๏ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศเพื่อการ การบริการที่ดี - จำนวนฐานข้อมูลที่พัฒนา / ปรับปรุง * 5.1.3 - จำนวนผู้ใช้บริการระบบ สารสนเทศ การเรียนรู้ / การ เจริญเติบโต ๏ การพัฒนาระบบการบริหารความรู้ - การจัดทำแผนบริหารความรู้ - การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ - การจัดทำห้องสมุด สวพ. ๏ การพัฒนาศักยภาพ / สมรรถนะของ บุคลากร - แผนพัฒนาบุคลากรใน ภาพรวม / รายบุคคล ๏ การประหยัดงบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ ประหยัดได้จากที่ ได้รับจัดสรร ๏ การลดค่าใช้จ่าย - ร้อยละของการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ลดลง - การจัดทำระบบการควบคุม ประเมินการใช้ ทรัพยากร งบประมาณ / ทรัพยากร ๏ การบริหารวัสดุ / ครุภัณฑ์ให้มี คุณภาพ / ประสิทธิภาพ - จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ - วิธีการบริหาร ๏ การส่งเสริมคุณภาพการวิจัย - จำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัล - จำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ๏ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยในแต่ ละปี * - จำนวนโครงการวิจัยทาง วิชาการ 5.1.7 - จำนวนโครงการวิจัยด้าน การศึกษาทางไกล - จำนวนโครงการวิจัยที่ สอดคล้องกับยุทธ - ศาสตร์การวิจัยของประเทศ - จำนวนโครงการวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอก ๏ การเพิ่มผลิตภาพตามพันธกิจ สวพ. - จำนวนงานวิจัยที่เพิ่มต่อบุคลากร ของมหาวิทยาลัยที่มี - จำนวนเงินค่าธรรมเนียมร้อยละ 8 ที่ หักจากแหล่งทุน ภายนอก หมายเหตุ * สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัยปี 2548 ( ฉบับปรับแก้ไขเมื่อ 15 ธ. ค.47) ๏ การพัฒนาระบบการบริหาร งานวิจัย *5.1.6,5.1.8 - มาตรการ / แนวปฏิบัติการบริหาร งานวิจัย - จำนวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ ร่วมมือ - จำนวนศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ จัดตั้ง


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2548 - 2552 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม สร้างเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google