งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2561

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2561"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2561

2 จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
- ระดับเขต 10% ,461, บาท - ระดับจังหวัด 20% ,922, บาท - ระดับหน่วยบริการ 70% ,229, บาท

3 หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ข้อ 20 หน่วยบริการต้องจัดทำแผนการจัดหา เพื่อทดแทนส่วนที่ ขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข “ทดแทนส่วนที่ขาด” หมายถึง ต้องเคยมีอยู่แล้ว หากไม่เคยมีมาก่อน ให้ถือเป็นการลงทุน และให้ใช้งบลงทุนจากแหล่งเงินอื่น

4 หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ข้อ 23 ให้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้ (1) รายการสิ่งก่อสร้างชดเชยสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการบริการ หรือสนับสนุนบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และสร้างเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค เช่น ถนน รั้ว ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการบริการ อาคารหรือหอผู้ป่วย ค่าเช่าอาคารสถานบริการ ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ทดแทนรายการสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ทันสมัยกว่าเดิมได้

5 หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 (2) รายการครุภัณฑ์ที่ชดเชยและซ่อมบำรุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการบริการ หรือสนับสนุนบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และสร้างเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สำนักงาน ยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ โฆษณาและเผยแพร่ คอมพิวเตอร์ งานบ้านงานครัว เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ และเฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ทดแทนรายการครุภัณฑ์เดิม ที่ทันสมัยกว่าเดิมได้

6 หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 แต่ ในกรณีซื้อเพิ่มเติม เนื่องจากของที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้น ไม่สามารถกระทำได้ ให้ถือเป็นการลงทุน และให้ใช้งบลงทุนแทน

7 หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ข้อ 24 -หากหน่วยบริการ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยาย เวลาดำเนินการได้อีก 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ โดยให้ขออนุมัติขยายเวลาจากผู้มีอำนาจ -หากดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้ใช้ เงินเหลือจ่ายเพื่อการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงาน ของหน่วยบริการนั้น ๆ ได้ (ตามระเบียบของหน่วยงาน)

8 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 7/2560
มติที่ประชุม - การบริหารระดับเขต ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.) เป็นผู้พิจารณาแผน - การบริหารระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) เป็นผู้พิจารณาแผน - การบริหารระดับหน่วยบริการ (CUP) ให้คณะกรรมการประสาน งานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เป็นผู้พิจารณาแผน

9 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 7/2560
มติที่ประชุม - การบริหารระดับเขต และระดับจังหวัด ให้จัดสรรให้กับ รพสต. และ รพช. - แผนการจัดหาทุกระดับ ให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เป็นผู้อนุมัติ (จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560)

10 การดำเนินการแผนระดับจังหวัด
1) แจ้งหน่วยบริการให้ส่งแผนทุกระดับ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 2) หน่วยบริการส่งแผนระดับจังหวัด จำนวน 19 แห่ง ไม่ส่งแผน จำนวน 5 แห่ง 3) ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

11 สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 ระดับจังหวัด (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 26,922, บาท ยอดรวมของแผนที่เสนอ 27,037, บาท ยอดเงินตามแผนสูงกว่าที่ได้รับ -114, บาท มติที่ประชุม ไม่มีการตัดรายการออก แต่ให้เกลี่ยยอดเงินที่เกินโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ

12 หลักเกณฑ์การเกลี่ยเงินสมทบ
โรงพยาบาลระดับ M1 แห่งละ 30,000 บาท x 2 แห่ง = 60, บาท โรงพยาบาลระดับ M2 แห่งละ 15,000 บาท x 2 แห่ง = 30, บาท โรงพยาบาลระดับ F1 แห่งละ 10,000 บาท x 2 แห่ง = 20, บาท โรงพยาบาลแม่วาง = 4, บาท รวมยอดเงินสมทบ = 114, บาท

13 สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 ระดับจังหวัด (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
รายการครุภัณฑ์ จำนวน (รายการ) จำนวนเงิน (บาท) ครุภัณฑ์การแพทย์ 37 12,691,130.97 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 890,000.00 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 146,000.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 32,400.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 225,000.00 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 10,019,000.00

14 สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 ระดับจังหวัด (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
รายการครุภัณฑ์ จำนวน (รายการ) จำนวนเงิน (บาท) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 100,000.00 ครุภัณฑ์การเกษตร 1 177,000.00 ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายฯ 236,300.00 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 11 2,406,018.00 รวม 80 26,922,848.97


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2561

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google