งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

2 จุดเน้น เกณฑ์ ป.1 อ่านออก เขียนได้ แจกลูกสะกดคำ
นักเรียน ป.1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 อ่านออก เขียนได้

3 ตั้งแต่ ป.2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
สร้างนิสัยการอ่าน ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างต่อเนื่อง จุดเน้น เกณฑ์ นักเรียน ป.2–6 มากกว่า ร้อยละ 70 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

4 นักเรียน ป.3 มีความสามารถด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
จุดเน้น ภาษาไทยเพื่อการศึกษา จับใจความสำคัญ คิดวิเคราะห์ เกณฑ์ คะแนน NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2

5 ยกระดับ O–NET 5 กลุ่มสาระหลัก ป.6 และ ม.3
ใช้ Test Blue Print สอนตาม มฐ/ตบช. ฝึกฝน/เตรียมตัวก่อนทดสอบ จุดเน้น O–NET เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ร้อยละ 2 O–NET เพิ่มขึ้น 3 กลุ่มสาระหลัก เกณฑ์

6 การเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย
จุดเน้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความพร้อม การบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกณฑ์

7 การท่องสูตรคูณ – บทขยาน
จุดเน้น ส่งเสริมให้ท่องสูตรคูณ ไม่น้อยกว่า แม่ 12 ท่องบทขยานหลัก 2 บท เกณฑ์ นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณ และบทขยานได้ถูกต้อง

8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (วาระแห่งชาติ)
จุดเน้น มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะ/ ฝึกจนเป็นนิสัย นักเรียน มากกว่า ร้อยละ 90 เข้าใจการบริหารจัดการขยะ และปฏิบัติเป็นนิสัย โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เกณฑ์

9 จุดเน้น เกณฑ์ การสอนภาษาอังกฤษ ป.1–6
เพิ่มเวลาเรียนภาษาอังกฤษวันละ 1 ชม. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางที่กำหนด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จุดเน้น จัดกิจกรรมครบถ้วนสมบูรณ์ตามแนวทาง นักเรียนร้อยละ 50 สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เกณฑ์

10 จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา – ด้านภาษาอังกฤษ
จุดเน้น ป้ายภาษาอังกฤษ เกณฑ์ มีป้ายครบถ้วน สวยงาม

11 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ Active learning ปฏิบัติจริง ทักษะการดำเนินชีวิต จุดเน้น ครูจัดกิจกรรม เน้น Active learning คลอบคลุม 4H มีผังมโนทัศน์ เกณฑ์

12 การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE ONLINE
จุดเน้น การพัฒนาตนเองด้วย ICT ครู – ผู้บริหารทุกคนพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร ครู – ผู้บริหารนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกณฑ์

13 จุดเน้น เกณฑ์ ระบบนิเทศภายใน
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ครูได้รับการนิเทศช่วยเหลือ สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ดียิ่งขึ้น เกณฑ์

14 จุดเน้น เกณฑ์ โรงเรียนประชารัฐ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ได้ตามแนวทางที่กำหนด ความร่วมมือจาก School ความพร้อมด้าน ICT ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เกณฑ์

15 จุดเน้น เกณฑ์ DLTV/DLIT โรงเรียนทีมีนักเรียนต่ำกว่า 120 ใช้ DLTV
อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน ครูใช้ DLTV/DLIT เกณฑ์ สพฐ. เกณฑ์

16 งานบริหารของสถานศึกษา ๔ งาน
วิชาการ บุคคล บริหารทั่วไป งบประมาณ

17 การบริหารจัดการ ข้อตกลง กระบวนการขับเคลื่อน การประเมินผล การตอบแทน

18 งาน ภารกิจ Baseline เป้าหมาย กิจกรรม ลงชื่อ ( ) ผู้อำนวยการโรงเรียน

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google