งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการพัฒนากระบวนการทำงาน (Re- Process) ประเภทความร่วมมือระหว่างสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการพัฒนากระบวนการทำงาน (Re- Process) ประเภทความร่วมมือระหว่างสำนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการพัฒนากระบวนการทำงาน (Re- Process) ประเภทความร่วมมือระหว่างสำนัก

2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  ( สล.19) พนักงาน 1 คน = 10 แผ่น  750 คน x 10 แผ่น ใช้กระดาษ 7,500 แผ่น

3 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การประเมินด้วยกระดาษทำ ให้สิ้นเปลือง

4 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

5 เปรียบเทียบการประเมินผลแบบปัจจุบัน กับการประเมินผลผ่านระบบ ปัจจุบัน 1. พนักงานทุกระดับ จะต้องกำหนด แผนงาน / เป้าหมาย / ผลงานที่คาดหวัง ตัวชี้วัด KPI เป็นรายบุคคล ( ทำในแบบ PM หรือ สล.19) * แบบประเมิน PM ของพนักงาน 1 ราย จะต้องใช้กระดาษประมาณ 10 แผ่นต่อคน 2. พนักงาน Print ข้อมูลส่วนบุคคลจาก ระบบ เพื่อแนบกับแบบ PM 3. พนักงานส่งแบบ PM ให้หัวหน้า หรือ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ทำการประเมิน 4. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทำการประเมิน และส่งแบบ PM ตามสายการบังคับบัญชา ก่อนส่งให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในเวลาที่กำหนด 5. สำนักบริหารบุคคลติดตามทวงถามแบบ PM สำหรับหน่วยงานที่ส่งไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา 6. หลังจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากร บุคคลพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดเก็บ แบบ PM ในแฟ้มเอกสารใส่ในตู้เอกสาร หมายเลข 8 เป็นเวลา 1 ปี ประเมินผ่านระบบ 1. พนักงานทุกระดับ จะต้องกำหนดแผนงาน / เป้าหมาย / ผลงานที่คาดหวัง ตัวชี้วัด KPI เป็น รายบุคคล ( ทำในระบบประเมินการปฏิบัติงาน ) ** ลดการใช้กระดาษ 10 แผ่นต่อคน 2. พนักงานไม่ต้อง Print ข้อมูลส่วนบุคคลจาก ระบบ เป็นการลดการใช้กระดาษ 3. พนักงานคลิกส่งแบบประเมินในระบบให้ หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ทำการ ประเมิน 4. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทำการประเมินผ่าน ระบบ และคลิกส่งแบบ PM ในระบบตามสายการ บังคับบัญชาก่อนส่งให้สำนักบริหารทรัพยากร บุคคล 5. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบผ่าน ระบบ และสามารถตรวจสอบได้ว่าขณะนี้ หน่วยงานไหนทำการประเมินถึงขั้นตอนใด สามารถควบคุมกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด 6. หลังจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ลด ขั้นตอนการจัดเก็บแบบ PM ในแฟ้มเอกสาร ใส่ในตู้เอกสาร เป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสาร

6 กิจกรรม น้ำห นัก กิจกร รม (%) ผลผลิต / ตัวชี้วัด ความสำเร็จ 2559 หมาย เหตุ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. 1. ปรับปรุง กระบวนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 50 มีระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานผ่าน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ทดสอบและ ปรับปรุงระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 25 ดำเนินการ ทดสอบและ ปรับปรุงระบบ แล้วเสร็จ 3. เริ่มใช้งานภายใน สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็น หน่วยงานแรก 25 ดำเนินการนำ ระบบไปใช้งาน จริงภายใน สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดำเนินการ

7 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของทุก หน่วยงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการ จัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงาน 3. ลดความผิดพลาดของข้อมูล 4. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบประเมินผล การปฏิบัติงาน 5. เกิดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ พัฒนากระบวนการ

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการพัฒนากระบวนการทำงาน (Re- Process) ประเภทความร่วมมือระหว่างสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google