งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศ ติดตามและประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
OBEC DLIT

2 สะท้อนผล คิดค้นพัฒนา DLIT

3 เหลียวหลัง แลหน้า DLIT ที่มา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ ปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การยกระดับคุณภาพชีวิตและ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของ ประชาชน ทรงเจริญรอยตาม เบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ

4 เหลียวหลัง แลหน้า DLIT
ที่มา งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (TDRI) ปัญหาคุณภาพของนักเรียน ปัญหาการขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบ สาระฯ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการ เรียนรู้น้อย ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงได้ ลำบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย (ภาระงานอื่นมาก) ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และการ แก้ปัญหาต่างๆก็ทำได้ในวงจำกัด ครูทูป โทรทัศน์ครู แทปเล็ต สหวิชา

5 เหลียวหลัง แลหน้า DLIT
วัตถุประสงค์ 1)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 2)  เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 3)  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการ เรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ สูงขึ้น 4)  เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึง 5)   เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากทุก ภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา

6 รู้จัก...ศพก./DL Thailand
fb Page “DL Thailand PLC”

7 ระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

8 DLTV Solution On Air Online
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา - Offline ขนาด 2 TB DLTV Solution

9 DLTV Solution On Air Online - Offline ขนาด 3 TB

10 เหลียวหลัง แลหน้า DLIT
การจัดสรรอุปกรณ์ จัดสรรโทรทัศน์ 50 นิ้ว พร้อมโน้ตบุ๊ค โดยให้ รร จัดซื้อเอง 1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ชุด 2. โรงเรียนขนาดกลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ตามจำนวนนักเรียน

11 แนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT 5 โมดูล Cloud Computing Technology - Google Apps - Microsoft365 - Apple

12 DLIT 5 โมดูล

13

14

15

16 แบบสอบถามความคิดเห็น

17 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของ สถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการศึกษาด้วย DLIT ได้ครบทุกห้องเรียน   - Spec. | การเชื่อมต่อ | การติดตั้ง | ความพร้อมในการใช้งาน

18

19 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของ สถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ต ที่รองรับจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย DLIT และมีความเสถียร รองรับการเล่นวิดีโอออนไลน์ | Cloud Computing

20

21 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของ สถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๓ ความพร้อมของเครื่องรับ โทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้อย่าง สมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน ห้องเรียน

22

23

24

25

26 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๔ ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิค เกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแล ระบบและบารุงรักษา ระบบ การศึกษาด้วย DLIT โดย มีการมอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และ สามารถดูแลระบบและบารุงรักษาได้ ตัวชี้วัดที่ ๕ จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วย DLIT มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย DLIT ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดและมี เครือข่ายด้านดูแลระบบและบารุงรักษา ซึ่งมีการทา ข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

27 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT

28 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตามฯ - การนิเทศภายใน ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุน - ห้องเรียนออนไลน์ | วัสดุอุปกรณ์ | พัฒนาบุคลากร

29 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินและรายงานผล - รายงานและปรับปรุง

30 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน ตัวชี้วัดที่ 1 จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ ฯ - การจัดหา ดาวน์โหลด DLIT Offline ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเอง - อบรม สัมมนา ชุมชนออนไลน์

31 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน ตัวชี้วัดที่ 3 จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ฯ - การจัดหา ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดที่ 4 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - นำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ สรุป ศึกษาเพิ่มเติม

32 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน ตัวชี้วัดที่ 6 วัดและประเมินผลตามสภาพ จริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย - แบบทดสอบออนไลน์ | e-Folio ตัวชี้วัดที่ 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการ เรียนรู้ครูมืออาชีพ - Facebook | Line | Google+ | Yammer

33 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตาม หลักสูตร - ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร

34 การนิเทศฯ ตามมาตรฐาน DLIT
มาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน - ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น

35

36

37

38

39 สวัสดี

40 การขับเคลื่อน DLIT ระดับเขตพื้นที่
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์

41 แนวทางการนิเทศฯ DLIT ระดับเขตพื้นที่
เตรียมการนิเทศ 1. จัดทำแผนนิเทศฯ / ปฏิทินนิเทศ 2. เตรียมเครื่องมือนิเทศ 3 ฉบับ 4 มาตรฐาน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ จำนวน...ทีม (รอ.ผอ.เขต /ผอ.รร. / ศน.) ดำเนินการนิเทศ 4. ดำเนินการนิเทศ (แจ้งปฏิทินรร. / ประชุมชี้แจงฯ / นิเทศ / สะท้อนผล สรุปผลนิเทศ 5. สรุปรายงานผลการนิเทศ (ระดับเขต : เอกสาร / ระดับสพฐ. : online)

42

43 แผนนิเทศฯ DLIT ระดับเขตพื้นที่
1.หลักการ 2.วัตถุประสงค์ 3.เป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๙๕ โรงเรียน 4.กรอบการนิเทศ มี ๔ มาตรฐาน จำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด 5.ระยะเวลาการนิเทศ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 6.ผู้นิเทศ รองผอ.เขต /ศึกษานิเทศก์ / ผอ.โรงเรียน 7.เครื่องมือนิเทศ ๓ ฉบับ ฉบับ๑ ด้านปัจจัยพื้นฐาน/ด้านผู้บริหาร ฉบับที่ ๒ ครูผู้สอน ฉบับที่ ๓ นักเรียน 8.การดำเนินงาน : แจ้งปฏิทิน รร. / ประชุมชี้แจงฯ / นิเทศ / สะท้อนผล 9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

44 รายงานผลการนิเทศฯ DLIT 2560


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google