งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560

2 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1. จัดสรร 70 % ของจำนวนนักเรียนชั้น เคลื่อน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (สพป.ระยอง เขต 1 ที่ ศธ 04125/ว 368 ลง วันที่ 26 ม.ค.60) 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100 % ของ นักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) (โรงเรียนต้องยืนยันภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา น. คำนวณรายหัว

3 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560
* แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน * โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน * กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน * งบเงินอุดหนุน 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4 1. ค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนรายหัว ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา บาท / คน / ภาคเรียน (1,700 บาท) ระดับประถมศึกษา 950 บาท / คน / ภาคเรียน (1,900 บาท) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,750 บาท / คน / ภาคเรียน (3,500 บาท)

5 1. ค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนรายหัว มติ ครม. เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวจากปกติ ดังนี้ 1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (120 คนลงมา) จัดสรรเพิ่มอีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน 2. โรงเรียนขยายโอกาส (นักเรียน 300 คนลงมา) * จัดสรรเพิ่มให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น * คนละ 500 บาท / คน / ภาคเรียน

6 2. ค่าหนังสือเรียน ระดับชั้น งบประมาณ ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
ชั้น ป.1 651 บาท/คน/ปี ชั้น ป.2 605 บาท/คน/ปี ชั้น ป.3 622 บาท/คน/ปี ชั้น ป.4 653 บาท/คน/ปี ชั้น ป.5 785 บาท/คน/ปี ชั้น ป.6 818 บาท/คน/ปี

7 2. ค่าหนังสือเรียน ระดับชั้น งบประมาณ ชั้น ม.1 716 บาท/คน/ปี ชั้น ม.2
877 บาท/คน/ปี ชั้น ม.3 949 บาท/คน/ปี

8 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา
100 บาท / คน / ภาคเรียน (200 บาท/ปี) ระดับประถมศึกษา 195 บาท / คน / ภาคเรียน (390 บาท/ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท / คน / ภาคเรียน (420 บาท)

9 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท / คน / ปี ระดับประถมศึกษา 360 บาท / คน / ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท / คน / ปี

10 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา 215 บาท / คน / ภาคเรียน (430 บาท/ปี) ระดับประถมศึกษา 240 บาท / คน / ภาคเรียน (480 บาท/ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท / คน / ภาคเรียน (880 บาท/ปี) คำนวณรายหัว

11 แนวทางการจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด
การคัดเลือกหนังสือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือ 2. ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือ * คัดเลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา) * ให้คำนวณงบประมาณค่าหนังสือเรียนที่โรงเรียนจะได้รับ 100% ของจำนวนนักเรียน 3. เสนอรายชื่อหนังสือต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ

12 แนวทางการจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด
การคัดเลือกหนังสือ 4. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย * ผู้แทนครู * ผู้แทนผู้ปกครอง * ผู้แทนชุมชน * ผู้แทนนักเรียน (สถานศึกษาไม่เกิน 300 คน = คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน) สถานศึกษาเกิน 300 คน = คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 8 คน) 5. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 การจัดซื้อหนังสือเรียน
1. หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย * จัดซื้อเพื่อใช้สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 2. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน * ครบ 100% ของจำนวนนักเรียน

14 การจัดซื้อหนังสือเรียน
3. แบบฝึกหัด * จัดซื้อเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงกำหนด ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไทย คณิต อังกฤษ) * จัดซื้อ 100% ของจำนวนนักเรียน * แจกให้นักเรียนทุกคน (ไม่ต้องเรียกคืน)

15 การจัดซื้อหนังสือเรียน
4. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด * สามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้

16 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นอันดับแรกก่อน หากไม่พอให้ยืมจากค่าจัดการเรียน การสอนเป็นลำดับถัดไป

17 การจัดซื้อหนังสือเรียน
5. การแจกหนังสือให้นักเรียน * แจกหนังสือให้นักเรียนทุกคน ยืมเรียน * ให้นักเรียนส่งหนังสือคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา * รายงานจำนวนที่ได้รับคืน (สภาพพร้อมใช้งาน) ให้เขตพื้นที่ * เขตพื้นที่รวบรวมรายงาน สพฐ.ต่อไป

18 การจัดซื้อหนังสือเรียน
6. งบประมาณเหลือจากการจัดซื้อหนังสือ * ซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนแล้ว * สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือ - เสริมประสบการณ์ปฐมวัย - หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติม (ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา) - จัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนฯ (ใบงาน ใบความรู้) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคีฯ และ กรรมการสถานศึกษาฯ

19 การจัดซื้อหนังสือเรียน
7. วิธีดำเนินการจัดซื้อ 1. ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ - คำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา - ต่อรองราคาจากผู้ขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพื่อจะทำสัญญาเมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียน 3. เมื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว - ลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน - ให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน

20 ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น - สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกสำหรับเด็กปฐมวัย - กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด วัสดุ - กระเป๋านักเรียน ฯลฯ

21 ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา
100 บาท / คน / ภาคเรียน (200 บาท/ปี) ระดับประถมศึกษา 195 บาท / คน / ภาคเรียน (390 บาท/ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท / คน / ภาคเรียน (420 บาท)

22 แนวทางการจัดซื้อหาหาอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน แนวทางการจัดซื้อหาหาอุปกรณ์การเรียน 1. แต่งตั้งผู้จ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง 2. แจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ตามความต้องการ - โรงเรียนสามารถช่วยเหลือในการจัดหาได้ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

23 แนวทางการจัดซื้อหาหาอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน แนวทางการจัดซื้อหาหาอุปกรณ์การเรียน 3. ติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์ 4. ดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง ถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนกับเครื่องแบบนักเรียนได้

24 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
* ซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด หรือ 1 ชุด * เพียงพอแล้ว สามารถจัดซื้อ - เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา

25 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท / คน / ปี ระดับประถมศึกษา 360 บาท / คน / ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท / คน / ปี

26 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 1. แต่งตั้งผู้จ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง 2. แจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ - โรงเรียนสามารถช่วยเหลือในการจัดหาได้ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

27 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 3. ติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบ 4. ดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง ถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนกับเครื่องแบบนักเรียนได้

28 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับก่อนประถมศึกษา 215 บาท / คน / ภาคเรียน (430 บาท/ปี) ระดับประถมศึกษา 240 บาท / คน / ภาคเรียน (480 บาท/ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท / คน / ภาคเรียน (880 บาท/ปี)

29 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3. กิจกรรมทัศนศึกษา 4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 5. กิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

30 ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต ส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

31 ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม / ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น - ค่ายเด็กดีของชุมชน - ค่ายรักษ์โลก - ค่ายยุวชนคนดี - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

32 ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3. กิจกรรมทัศนศึกษา เน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

33 4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ Internet การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อรายงาน การนำเสนอข้อมูลการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี

34 5. กิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามนโยบาย จัดกิจกรรมตามคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

35 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระดับการศึกษา งบประมาณ ระดับประถมศึกษา 40% ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด (500 บาท / คน / ภาคเรียน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30% ของนักเรียน ม.ต้นทั้งหมด (1,500 บาท / คน / ภาคเรียน)

36 การใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สถานศึกษาสามารถจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม จ่ายให้กับนักเรียนตามรายชื่อที่คัดกรองนักเรียนยากจน - ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน) - ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน (จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิต แล้วแจกให้นักเรียน)

37 การใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - ค่าอาหารกลางวัน (ซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร / จ้างเหมาทำอาหาร / จ่ายเงินสด) - ค่าพาหนะ (จ่ายเงินสด / จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน)

38 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู, ผู้ปกครอง, ชุมชน, นักเรียน)
1. ให้ความเห็นชอบ ประเมิน ปรับปรุง คัดเลือกหนังสือเรียน 2. ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจากการซื้อหนังสือ 4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงาน - แนวทางการซื้อหนังสือ - การใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

39 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ให้ความเห็นชอบ ประเมิน ปรับปรุง คัดเลือกหนังสือเรียน 2. ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจากการซื้อหนังสือ 4. สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียน - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 5. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงาน - แนวทางการซื้อหนังสือ - การใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

40 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google