งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3

2 บทบาท 1) ประสานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การ ปฏิบัติ 2) การตรวจติดตามประเมินผลและรายงานผลการขับเคลื่อน นโยบายของกลุ่มเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาภายใน เพื่อการ ปรับปรุงการพัฒนา 3) จัดระบบฐานข้อมูลสำคัญจำเป็นของกลุ่มเครือข่ายเขตพื้นที่ การศึกษาภายใน 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย การขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติ

3 การขับเคลื่อนนโยบาย การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม นโยบายเร่งด่วน จุดเน้น ปี 2559 เช่น  การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา  การพัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE Online  การบริหารจัดการงบลงทุน  การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส ฯลฯ

4 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ. ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 วัตถุประสงค์  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 11 -17 มกราคม 2559 ด้วยการรณรงค์ให้ สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา  ให้สถานศึกษากำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประสถานศึกษา ตลอดปี 2559 เป็น “ หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา ” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูทุกคนไห้มีโอกาสกล่าวคำ ปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม “ ครูเยี่ยมบ้านเด็ก ” ในสัปดาห์วันครูเพื่อ เป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานบริหารงานการศึกษา พิเศษ รายงานผลการปฏิบัติดังกล่าว ถึงสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวัน 10 หลังจากกิจกรรมวันครูแล้วเสร็จ

6 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา - กฎหมาย - ข้อสังการ นายกรัฐมนตรี - กรอบการ ขับเคลื่อนและ ปฏิรูปการ บริหารราชการ - วิเคราะห์จาก สภาพปัญหา - รวบรวม แนวคิดจาก สนช. สปช. ผู้ตรวจการ แผ่นดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ

7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๙

8 การบริหารจัดการงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๙การจัดทำคำของบประมาณ ปี 2560

9 การตั้งงบประมาณ ปี พ. ศ. 2560 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการศึกษา

10 แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google