งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนรู้แบบ Active learning เรื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ออกแบบโดย นางสาคร ยั่งยืน
โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

2 ม. 1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ม. ง 1.1 ม. 1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

3 2. สาระ 1. ประเภทของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน 2. การใช้และการดูแลรักษา

4 3. ชิ้นงาน/ภาระงาน 1. แผนผังความคิดแบบ Cluster Diagram วิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์สำหรับทำความ สะอาดบ้าน

5 4. Content Anglysis จำเป็น ควรรู้ รู้ก็ได้ -ประเภทของอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน -การใช้และการดูแลรักษา หลักการสำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน -

6 5. Literacy Thinking Skill
Writing Reading Oral วิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน หลักการสำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน ประเภท วิธีใช้และการดูแลรักษา การนำเสนอหน้าชั้นเรียนรายกลุ่ม

7 6. กิจกรรม 1. นำเข้าสู่บทเรียน
6. กิจกรรม 1. นำเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนดูอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดบ้าน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามดังนี้ 1 - อุปกรณ์ในภาพคืออะไร - นักเรียนเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่ - อุปกรณ์ในภาพช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านอย่างไร 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 2.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน ศึกษา ประเภทอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านแล้วจัดทำแผนผังความคิด วิธีใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน 2.2 ตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอผลงาน 2.3 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้านให้เหมาะสมกับงาน

8 2. ประเมินผลงานรายกลุ่ม
7. วิธีการวัดผล. 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 2. ประเมินผลงานรายกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google