งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556

3 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่า ค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของ โอกาสและคุณภาพการศึกษา

4 ภารกิจ จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 เป้าประสงค์ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

6 กลยุทธ์ 2556 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้

7

8 นโยบายกระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษา การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

9 นโยบายกระทรวง ( ต่อ ) การวิจัย การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มี รัฐธรรมนูญของประชาชน การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็น ระบบ จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นโยบาย ข้อที่ 1

11 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติและนานาชาติ (O-NET, NT, PISA และ TIMSS) เตรียมความพร้อมการศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel นโยบายข้อที่ 1( ต่อ )

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น ออก กลางคันและไม่เรียนต่อ จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการศึกษาแก่เด็กที่มี ความสามารถพิเศษ จัดการศึกษาทางเลือก นโยบาย ข้อที่ 2

13 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน อิสลามศึกษาใน โรงเรียน นโยบาย ข้อที่ 3

14 สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ( ตาดีกา ) เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา ( ไทย - มลายูถิ่น ) ฯลฯ นโยบาย ข้อที่ 3( ต่อ )

15 1. คัดกรอง ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า ยาเสพติด และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 2. แก้ไขพฤติกรรม เยาวชนที่มี พฤติการณ์เสพยา 3. สร้างภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบาย ข้อที่ 4

16 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด 5. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ To Be Number One นโยบาย ข้อที่ 4 ( ต่อ )

17 1. จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้โรงเรียน 2. จัดเตรียมหลักสูตรและเนื้อหา เอกสาร คู่มือ การใช้งาน รวมทั้งแผนการสอน 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 4. พัฒนาโครงข่าย ICT นโยบาย ข้อที่ 5

18 ร่วมมือกับ TDRI เพื่อปรับระบบการจัดการศึกษาของไทยที่เอื้อต่อ การสร้างความรับผิดชอบในระบบการประเมินผลโรงเรียนและครู วิจัยและพัฒนาร่วมกับ ม. ธรรมศาสตร์ ในเรื่องการคิดสูตรจัดสรร งบประมาณให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ นโยบาย ข้อที่ 6

19 จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้เพื่อ ความเป็นพลเมือง จัดทำหลักสูตรค่ายสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษา เพื่อความเป็นไทย และความเป็น พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อบรมผู้จัดการค่ายสร้างสรรค์พัฒนา คุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความ เป็นไทย และความเป็นพลเมืองตาม วิถีประชาธิปไตย นโยบาย ข้อที่ 7

20 นโยบาย ข้อที่ 8 จัดสรรงบประมาณโดยใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมในการได้รับงบประมาณ ประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความทุรกันดาร ฐานะทางเศรษฐกิจและลักษณะพิเศษอื่นๆ

21 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จัดทำเอกสารประมวลจริยธรรม ในการส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด สพฐ. มีมาตรฐานด้านจริยธรรม คุณธรรมฯลฯ จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย ข้อที่ 9

22 ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google