งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
โดย นายเศรษฐา เพ็งคำปั้ง รหัส นายองอาจ พงษ์อารีย์ รหัส ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ความหมาย 1 เทคโนโลยี การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการนำความรู้ แนวความคิด อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการเรียนรู้

3 ความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
1 ใช้การอภิปราย โต้แย้ง ถกปัญหา สมัยกรีก กลุ่มโซฟิสต์ ใช้วัสดุ สิ่งของของจริง และรูปภาพ สมัย ค.ศ โจฮัน อะมอส คอมินิอุส การออกแบบสื่อการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

4 Educational Technology และ Instructional Technology
2 Educational Technology กระบวนการนำความรู้ แนวความคิด อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการเรียนรู้ Instructional Technology ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ  และการประเมิน ของกระบวนการและแหล่งการเรียน สำหรับการเรียนการสอน

5 Educational Technology และ Instructional Technology
2 Educational Technology Instructional Technology

6 ขอบข่ายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการศึกษา
3 ขอบข่าย เทคโนโลยีการศึกษา

7 หลักการนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4 ด้านการอำนวยความสะดวกในโรงเรียน . ต้องออกแบบและวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน . ใช้ ICT ในการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม . ระบุเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ชัดเจน . ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมอยู่เสมอ . ช่วยและแนะนำผู้เรียนในด้านการเรียนและการสืบค้นข้อมูล ด้านการสนับสนุนการเรียน - พยายามให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ ICT

8 หลักการนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4 ด้านการจัดการทางการเรียน -ใช้ ICT ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเดียว ควรใช้ ICT ในด้านอื่นๆด้วย เช่น การวางแผนการเรียน การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน และการรายงานผลการเรียน ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน - ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารของโรงเรียนโดยการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน พัฒนาวิสัยทัศน์ จัดทำโครงการใหม่ๆ ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลการใช้ ICT ของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google