งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธิตการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธิตการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธิตการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
(สำหรับผู้ใช้ระบบ)

2 ขั้นตอนการรายงาน คลิกปุ่ม “บริการอิเล็กทรอนิกส์”

3 ขั้นตอนการรายงาน เลือก“ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)”

4 ขั้นตอนการรายงาน คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบการรายงาน”
กรอก รหัสประจำตัวผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เข้าระบบเหมือนกับระบบ สก.2) คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบการรายงาน”

5 ขั้นตอนการรายงาน เมื่อ เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
จะปรากฏ เลขรหัสโรงงานขึ้น ช่อง log- in จะไม่สามารถ คลิกได้

6 เลือกเมนู “รายงานข้อมูล ”
ขั้นตอนการรายงาน เลือกเมนู “รายงานข้อมูล ”

7 ขั้นตอนการรายงาน (ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงาน)
กรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานให้ถูกต้อง เลือกเมนู “ไม่มีการถือ ครอง ” กรณีไม่มีการถือครองสารเคมีเป้าหมาย ”

8 ขั้นตอนการรายงาน (ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงาน)
เลือกเมนู มีการถือ ครอง ” กรณีมีการถือครองสารเคมีเป้าหมาย ”

9 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) เลือกสารที่ต้องการรายงาน

10 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) เลือกปริมาณการถือครอง ปริมาณการถือครองระบุค่าเป็นช่วง

11 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) สารที่มีการถือครองมากกว่า 1 ตัน/ปี จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2/1 ให้ระบุปริมาณสารที่ถือครองจริง สารที่มีการถือครองน้อยกว่า 1 ตัน/ปี จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2/2

12 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) สารเคมีที่ถือครองมากกว่า 1ตัน ให้รายงานปริมาณการปลดปล่อยโดยคลิกที่ goto part 3

13 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) การส่งไปคัดแยกและ Recycle ไม้ต้องรายงาน ให้รายงานเมื่อส่งไปกำจัดขั้นสุดท้าย 1.เลือกสารเคมี 3.ระบุวิธีประเมิน 2.ใส่ปริมาณที่ปลดปล่อยหรือเคลื่อนย้าย

14 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) คลิกเพื่อดูผลรวม โปรดระบุแหล่งรองรับ คลิกบันทึกข้อมูลส่วนที่ 3

15 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) หลังจากกรอกรายละเอียดครบส่วนแล้ว ให้คลิกจัดเก็บร่างรายงาน

16 ขั้นตอนการรายงาน (เพิ่ม สไลด์ เมื่อกดบันทึกจะปรากฏข้อความขึ้น)
ขั้นตอนการรายงาน (เพิ่ม สไลด์ เมื่อกดบันทึกจะปรากฏข้อความขึ้น) จะปรากฏข้อความ “ท่านได้บันทึกร่าง เรียบร้อยแล้ว..“

17 ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ปริมาณการถือครองการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) คลิกเพื่อแสดงรายงาน หรือ พิมพ์รายงาน

18 ตัวอย่างรายงานก่อนพิมพ์

19 (ระบบรายงานปริมาณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ)
ขั้นตอนการรายงาน (ระบบรายงานปริมาณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ) เมื่อกรอกรายละเอียดจนครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งรายงาน”

20 ในกรณีที่เป็นโรงงานในกลุ่มสถานบำบัด / กำจัดของเสีย

21 ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานให้ถูกต้อง ระบุลักษณะประกอบกิจการ
กรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง

22 ระบุปริมาณการปลดปล่อยสู่อากาศ และวิธีการประเมิน
ตามรายการสารเคมีเป้าหมาย

23 กรอกปริมาณการปลดปล่อย สู่น้ำ ตามสารเคมีเป้าหมาย
การปลดปล่อยสู่น้ำ กรอกปริมาณการปลดปล่อย สู่น้ำ ตามสารเคมีเป้าหมาย

24 กรอกปริมาณการปลดปล่อยสู่ดิน ตามสารเคมีเป้าหมาย

25 เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม “จัดเก็บร่าง” เพื่อบันทึกข้อมูล

26 จะปรากฏข้อความ “ท่านได้จัดเก็บร่างรายงานเรียบร้อยแล้ว”

27 คลิกปุ่มแสดงรายงาน

28 ตัวอย่างรายงานก่อนพิมพ์

29 คลิกปุ่มส่งรายงาน

30 คลิกประวัติการรายงาน เพื่อดู สถานะการรายงาน

31 ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ PRTR
ส่วนมลพิษอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อ 8000 บริษัท ซีคอท จำกัด ต่อ หรือ 206

32 Q&A


ดาวน์โหลด ppt สาธิตการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google