งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

2 ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือรวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบ และใช้ข้อสรุปนั้นเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

3 ประเภทของหลักฐานการสอบบัญชี
ตามเกณฑ์ความเกี่ยวข้องทางบัญชี ตามเกณฑ์แหล่งที่มา ตามเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ

4 หลักฐานตามเกณฑ์ความเกี่ยวข้องทางบัญชี
หลักฐานทางการบัญชี หลักฐานประภอบต่างๆ

5 หลักฐานตามเกณฑ์แหล่งที่มา
หลักฐานจากภายในกิจการ หลักฐานจากภายนอกกิจการ หลักฐานจากการปฏิบัติงานโดยอิสระของผู้สอบบัญชี

6 หลักฐานตามเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
การสังเกตการณ์ การสอบถาม การขอคำยืนยันยอด การคำนวณ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

7 คุณลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี
ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี ปัจจัยกำหนดขนาดตัวอย่าง ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี ความเกี่ยวพันของหลักฐานการสอบบัญชี แหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีจากภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานจากภายใน หลักฐานการสอบบัญชีภายในน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้ามีระบบการควบคุมภายในที่ดี หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับโดยตรงน่าเชื่อถือมากกว่าได้รับจากกิจการ หลักฐานเป็นเอกสารน่าเชื่อถือมากกว่าเป็นวาจา หลักฐานที่ต้องใช้ดุลพินิจมากน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานที่ใช้ดุลพินิจน้อย เวลาในการตรวจสอบ

8 การตัดสินใจในหลักฐานการสอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบ ขนาดของตัวอย่าง เกณฑ์การเลือกรายการมาตรวจสอบ ช่วงเวลาเข้าตรวจ

9 สิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงิน
ความมีอยู่จริง สิทธิและภาระผูกพัน เกิดขึ้นจริง ความครบถ้วน การแสดงมูลค่าหรือการตีราคา การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

10 ความถูกต้องในสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรอง
การจัดประเภทรายการและเหตุการณ์ของงวดที่ตรวจสอบ ยอดคงเหลือทางบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยในงบการเงิน

11 วิธีการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
การตรวจ การตรวจสินทรัพย์ที่มีตัวตน การตรวจบันทึกทางบัญชีและเอกสาร Vouching / Tracing การสังเกตการณ์ การสอบถาม การขอคำยืนยัน แบบตอบทุถกรณี / แบบตอบเมื่อทักท้วง การคำนวณ การปฏิบัติซ้ำ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

12 ประเภทของการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม
ทดสอบรายการบัญชี การสอบถามและสังเกตการณ์เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติซ้ำเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบเนื้อหาสาระ การทดสอบรายละเอียดของรายการ การทดสอบรายละเอียดของยอดคงเหลือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google