งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ คือ การระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย

3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความ เป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วย การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

4 คุณลักษณะ (Attribute)
ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะ (Attribute) กระบวนการและทักษะ (Process and Skill)

5 ความรู้ (Knowledge)

6 กระบวนการและทักษะ (Process and Skill)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน กระบวนการทำงาน ทักษะการคิด การสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการและทักษะ (Process and Skill) ทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

7 คุณลักษณะ (Attribute)
คนดี คนเก่ง คนมีความสุข

8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัด

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 การอ่าน
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ตัวชี้วัด K A P มาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 2. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 9. มีมารยาทในการอ่าน

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ตัวชี้วัด K A P มาตรฐาน ค 5.1 : เข้าใจและใช้วิธีการ ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 2. เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google