งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์
นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทางการตลาด และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิชากลยุทธ์การตลาด สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

2 ปัญหาในการวิจัย 1. นักศึกษา มีปัญหาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทางการตลาด 2. นักศึกษามีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลทางการตลาดในการประยุกต์ ใช้ข้อมูลทางการตลาดไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร 3. เนื้อหาในบทเรียนมีความซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจด้วยวิธีการบรรยาย 4. นักศึกษายังขาดความใส่ใจ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในรายวิชาเนื่องจากการขาดทักษะ 5. พฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถนั่งฟังการบรรยายของครูผู้สอน ได้นานมากเท่าที่ควร ชอบการปฏิบัติงานจริง Supapol M.

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา การเชื่อมโยงข้อมูลทางการตลาด และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชากลยุทธ์การตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา กลยุทธ์การตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชากลยุทธ์การตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

4 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

5 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

6 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

7 สรุปผลงานวิจัย 1. ทักษะการแก้ปัญหาทางการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยหลังการทดสอบนักศึกษามีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 82.34/85.44 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชากลยุทธ์การตลาด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 3. นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

8 ลงมือปฏิบัติในคาบเรียน ตามลำดับทดสอบและประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ภาพกิจกรรม ขั้นตอนการจำหน่าย และการประเมินจาก กรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอก ลงมือปฏิบัติในคาบเรียน ตามลำดับทดสอบและประเมินผล

9 ภาพกิจกรรม “student - friendly”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ภาพกิจกรรม “student - friendly” เพื่อนช่วยเพื่อน

10 จบการนำเสนอ Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google