งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADDIE DESIGN Sumai Binbai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADDIE DESIGN Sumai Binbai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADDIE DESIGN Sumai Binbai

2 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Analysis การวิเคราะห์ Design การออกแบบ Development การพัฒนา Implementation การนำไปใช้ Evaluation การประเมินผล

3 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Analysis การวิเคราะห์ ความรู้/สติปัญญา ผู้เรียน อายุ/ระดับชั้น ความต้องการ ความสนใจ เจตคติ วัฒนธรรม

4 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Analysis การวิเคราะห์ หลักสูตร/เนื้อหา เนื้อหาบทที่หรือหน่วยที่ต้องการทำสื่อ ขอบเขตเนื้อหา วิชาอะไร ความต้องการของหลักสูตร

5 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Analysis การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ในห้องเรียน นอกห้องเรียน ภายในโรงเรียน

6 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Design การออกแบบ  ออกแบบเนื้อหา เรื่อง/ หน่วยย่อย จุดประสงค์การเรียนรู้ โครงสร้างเนื้อหา

7 จุดประสงค์การเรียนรู้
โครงสร้างเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาหน่วยที่ 1 เนื้อหาหน่วยที่ 2 เนื้อหาหน่วยที่ 3 แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน ทดสอบ

8 องค์ประกอบของ ADDIE Model  การออกแบบการเรียนการสอน
Design การออกแบบ  การออกแบบการเรียนการสอน กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดขั้นตอนการเรียนรู้ กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล

9 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Design การออกแบบ ออกแบบการวัดและประเมินผล วัด/ประเมินผลโดยวิธีใด การให้ผลป้อนกลับ/ Reflection ตอบวัตถุประสงค์ การเรียนรู้หรือไม่

10 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Development การพัฒนา การพัฒนาสื่อ แบบวัด/ประเมินผล กราฟิก/ภาพ ภาพเคลื่อนไหว/เสียง เนื้อหา โปรแกรมที่ใช้

11 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Implementation การนำไปใช้ นำสื่อไปใช้ ทดลองใช้ นำไปใช้จริง ประเมินคุณภาพ

12 องค์ประกอบของ ADDIE Model
Evaluation การประเมินผล ประเมินผลสื่อ การวิเคราะห์ การนำไปใช้ การประเมิน การออกแบบ การพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt ADDIE DESIGN Sumai Binbai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google