งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้

2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบใน ระบบการประกันคุณภาพภายในของ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้อง ดําเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่ เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและ ของหลักสูตรนั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน การประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ. ศ. 2552 ได้ออกประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชานั้นๆ ตลอดทั้ง ให้มีการ ดำเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการ เรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน โดย กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตตาม ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ( ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

3

4 แบบฟอร์มการทวนสอบ ระดับหลักสูตร

5

6

7

8 แบบฟอร์มการทวน สอบรายวิชา

9 การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ระดับหลักสูตร การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ระดับรายวิชา การทวนสอบระดับ รายวิชา วิธีการ ทวน สอบ เครื่อง มือ แหล่งข้ อมูล ผู้รับผิด ชอบ 1. ให้ นิสิตทำ แบบ ประเมิน ตนเอง - แบบ ประเมิน ตนเอง ทั้ง 5 ด้าน - นิสิต ทุกคน - เจ้าหน้าที่ แจกแบบ ประเมิน แล้วส่งให้ กรรมการ ทวนสอบฯ 2. สุ่ม ตรวจ ประเมิน คุณภาพ รายงาน และผล การสอบ ของนิสิต รวมถึง การให้ คะแนน ของ อาจารย์ ผู้สอน - แบบ ประเมิน คุณภาพ รายงาน - แบบ ประเมิน ผลการ เรียนรู้ ด้าน ความรู้ และ ทักษะ ทาง ปัญญา - รายงาน ของนิสิต - ผลการ ทำ ข้อสอบ ของนิสิต - คณะกรรม การทวน สอบฯ รายวิชา

10 เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อ ประกอบการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การทวน สอบระดับ หลักสูตร การทวน สอบรายวิชา หมายเหตุ 1. มคอ.2 ของ หลักสูตรที่ ผ่านการ รับรองจาก สกอ.* 1. มคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.4 และ 6 ( ถ้ามี ) * คือ เอกสารที่ คณะกรรมก าร ดำเนินงาน จัดเตรียมไว้ ให้ 2. รายงาน ผลจากการ ประเมิน ความพึง พอใจผู้ใช้ บัณฑิต ( ถ้า มี ) 2. รายงาน หรือผลงาน นิสิต 3. ผลการ เรียนนิสิต 4. ตัวอย่าง เอกสาร ประกอบการ สอน

11


ดาวน์โหลด ppt คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ คู่มือ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google