งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551 โดยนักเรียนที่มาฝึกงานครั้งนี้มีจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวนันท์ณิชา  เพ็งบุบผา  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  2. นางสาวศิวพร       อาชา        วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากฝึกงาน ณ กองโภชนาการ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ ขั้นตอนการออกจดหมายราชการ การจัดส่งเอกสาร และการพิมพ์งานโดย โปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายกว่าโปรแกรม Microsoft word และการนำความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้สะดวกและรวดเร็วเป็น อย่างมาก และยังทราบวิธีการใช้วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของกองโภชนาการ

2 นิทรรศการ สาธารณสุขรวมใจทำดีเพื่อพ่อ ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2550ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
นักเรียนฝึกงานอธิบายการจัดอาหารว่าง ในปริมาณอาหารที่มีพลังงานพอเหมาะ แก่ผู้ที่สนใจ เช่น น้ำส้ม 1 แก้ว ซาลาเปา 1 ลูก ชมพู่ 2 ชิ้น นิทรรศการสาธารณสุขรวมใจทำดีเพื่อพ่อ กองโภชนาการ กรมอนามัย ได้บริการแจกข้าวไข่เจียวฟรี กับผู้ที่มาชมงานซึ่งข้าวเป็นข้าวกล้องที่ให้พลังงานสูง

3 ความประทับใจจากการมาฝึกงานที่ กองโภชนาการ กรมอนามัย
ความประทับใจจากการมาฝึกงานที่ กองโภชนาการ กรมอนามัย 1. การทำงานอย่างมีระบบและขั้นตอน 2. ความรอบคอบต้องมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน 3. มีอุปกรณ์ในการทำงานเพียงพอ และทันสมัย 4. การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยต่อนักเรียนฝึกงานทุกคน นางสาวนันท์ณิชา เพ็งบุบผา นางสาวศิวพร อาชา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google