งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ เรื่องการสร้างจุดเชื่อมโยง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
จากสภาพปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชา การสร้างเว็บเพจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 พบว่า ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไม่คงทนถาวร ผู้สอนดูแลให้คำแนะนำในระหว่างการฝึกปฏิบัติไม่ทั่วถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw กับวิธีการใช้ศูนย์การเรียน

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน การเรียนจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw การใช้ศูนย์การเรียน

5 สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw สูงกว่าวิธีการสอนโดยการใช้ศูนย์การเรียน

6 วิธีการสอนรูปแบบ Jigsaw
กลุ่มผู้เรียน 1 เนื้อหา 1 กลุ่มผู้เรียน 2 ผู้สอน กลุ่มผู้เรียน 3 เนื้อหา 2 เนื้อหา 3 เนื้อหา 4 กลุ่มผู้เรียน 4

7 วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน
กลุ่มผู้เรียน 1 กลุ่มผู้เรียน 4 ศูนย์ที่ 1 กลุ่มผู้เรียน 2 กลุ่มผู้เรียน 1 ศูนย์สำรอง ศูนย์ที่ 2 ศูนย์ที่ 4 กลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่มผู้เรียน 4 ศูนย์ที่ 3 ผู้สอน กลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่มผู้เรียน 2

8 ตารางแสดงข้อมูลที่เก็บรวบรวม
รูปแบบวิธีการสอน N S.D. ผลต่างของค่าเฉลี่ย t df p วิธีการสอนรูปแบบ Jigsaw 37 20.19 5.49 2.45 1.739* 70 0.043 วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน 35 17.74 6.43 จากตารางพบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คะแนน ส่วนวิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 2.45 คะแนน

9 สรุปผลการวิจัย จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw สูงกว่าวิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดไว้

10 ข้อเสนอแนะ 1. ผู้วิจัยต้องอธิบายให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เนื่องจากผู้เรียนที่ขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จ 2. ควรสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธี


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google