งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้วิจัย นางณิชาภา มะโนวงศ์  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้วิจัย นางณิชาภา มะโนวงศ์  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้วิจัย นางณิชาภา มะโนวงศ์  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

3 วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น วิชาที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน เพื่อเป็น พื้นฐานความรู้ในระดับอุดมศึกษา ต่อไป ผู้สอนในฐานะเป็นครูผู้สอน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพบว่าใน ปีที่ผ่านมาผู้เรียนส่วนมากบันทึก รายการลงในแบบฟอร์ม ภ. ง. ด. 91 และคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดทักษะ ความรู้ และความชำนาญ

4  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการ บันทึกรายการและคำนวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ลงในแบบฟอร์ม ภ. ง. ด. 91

5 แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน x ร้อยละ ครั้งที่ 16.5030.50 ครั้งที่ 217.0085.00

6 ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการ บันทึกรายการและการคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากผล การสรุปการใช้นวัตกรรม นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้เรียน ให้ความสนใจในการเรียนจากแบบการ สอนแบบการสาธิตที่ใช้สื่อจริงประกอบใน การสอน ทำให้ผู้เรียนได้เห็นและได้ลงมือ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

7  การใช้เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ประกอบการใช้สื่อจริง ทำให้ผู้เรียน สนใจในการเรียนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียน สามารถลงมือปฏิบัติงานได้ด้วยความ ตั้งใจและความถูกต้อง

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt  ผู้วิจัย นางณิชาภา มะโนวงศ์  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google