งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ / กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการ เลือกตั้ง มี ๔ โครงการ ( ๖ กิจกรรม ) ส่วนกลาง ดำเนินการเอง มี ๒ กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ / กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการ เลือกตั้ง มี ๔ โครงการ ( ๖ กิจกรรม ) ส่วนกลาง ดำเนินการเอง มี ๒ กิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ / กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการ เลือกตั้ง มี ๔ โครงการ ( ๖ กิจกรรม ) ส่วนกลาง ดำเนินการเอง มี ๒ กิจกรรม ส่วนกลาง + จังหวัด มี ๔ กิจกรรม

2 มี ๔ โครงการ และ ๖ กิจกรรม ๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ( กล ยุทธ์ที่ ๒. ๑ ) เงิน ๔๑, ๙๓๘, ๘๐๐ บาท ๒. โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การ เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ( กลยุทธ์ที่ ๒. ๑ ) เงิน ๒, ๔๒๗, ๐๐๐ บาท ๓. โครงการชุมชนประชาธิปไตย ( กลยุทธ์ที่ ๒. ๓ ) เงิน ๑๐, ๐๔๓, ๘๐๐ บาท ๔. โครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการ เมือง ( กลยุทธ์ที่ ๒. ๓ ) เงิน ๗, ๒๓๔, ๖๐๐ บาท

3 โครงการที่ ๑ มี ๒ กิจกรรม ๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ( กล ยุทธ์ที่ ๒. ๑ ) กิจกรรมที่ ๑ จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เงิน ๓๕, ๒๐๐, ๐๐๐ บาท ( ส่วนกลาง ๔, ๗๕๔, ๒๐๐ บาท / จังหวัด ๓๐, ๔๔๕, ๘๐๐ บาท ) กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยใน สถานศึกษา เงิน ๖, ๗๓๘, ๘๐๐ บาท ( ส่วนกลาง ๔, ๑๘๕, ๒๐๐ บาท / จังหวัด ๒, ๕๕๓, ๖๐๐ บาท ) - ส่วนกลางจัดประชุมใน ๔ ภาค ๖๐๐ คน / จังหวัดขยาย ผล ๓, ๐๔๐ คน ( ร. ร. สังกัดอปท. และ ตชด.)

4 โครงการที่ ๒ มี ๑ กิจกรรม ๒. โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ( กลยุทธ์ที่ ๒. ๑ ) กิจกรรม พัฒนาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ประชาธิปไตย เงิน ๒, ๔๒๗, ๐๐๐ บาท ( ส่วนกลาง ๒, ๔๒๗, ๐๐๐ บาท ) - ส่วนกลางจัดสัมมนาครูผู้สอน ผู้บริหาร ๑๘๐ คน / จัด ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ / จัดพิมพ์คู่มือ

5 โครงการที่ ๓ มี ๒ กิจกรรม ๓. โครงการชุมชนประชาธิปไตย ( กล ยุทธ์ที่ ๒. ๓ ) ๑. กิจกรรม สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เงิน ๓, ๕๔๓, ๘๐๐ บาท ( ส่วนกลาง ๓, ๕๔๓, ๘๐๐ บาท ) - ส่วนกลางฝึกอบรมบุคลากรองค์กรเครือข่าย ๓๐๐ คน ( ๒ รุ่นๆ ละ ๓ วัน ) ๒. กิจกรรม การเสริมสร้างดีเจ ประชาธิปไตยชุมชน ๖, ๕๐๐, ๐๐๐ บาท ( ส่วนกลาง ๔, ๗๑๓, ๖๐๐ บาท / จังหวัด ๑, ๗๘๖, ๔๐๐ บาท ) - ส่วนกลางจัดสัมมนาดีเจประชาธิปไตยชุมชน ๓๐๘ คน ( ๒ รุ่นๆละ ๓ วัน ) จังหวัดขยายผล ๑, ๕๔๐ คน

6 โครงการที่ ๔ มี ๑ กิจกรรม ๔. โครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง ( กลยุทธ์ที่ ๒. ๓ ) กิจกรรม เครือข่ายเยาวชนกับการมีส่วนร่วม ทางการเมือง เงิน ๗, ๒๓๔, ๖๐๐ บาท ( ส่วนกลาง ๒, ๖๑๔, ๖๐๐ บาท / จังหวัด ๔, ๖๒๐, ๐๐๐ บาท ) - ส่วนกลางจัดอบรม หน. ส่วนร่วม + สภาเด็กและเยาวชน จังหวัด รวม ๓๐๘ คน / จังหวัดขยายผล ๓, ๘๕๐ คน

7 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖๑, ๖๔๔, ๒๐๐ บาท ส่วนกลาง ๒๒, ๒๓๘, ๔๐๐ บาท จังหวัด ๓๙, ๔๐๕, ๘๐๐ บาท

8 โครงการ / กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ที่เกี่ยวข้องกับ สนง. กกต. จว. มี ๓ โครงการ ( ๔ กิจกรรม ) งบประมาณรวม ๓๙, ๔๐๕, ๘๐๐ บาท

9 ๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออก เสียงประชามติ ๑. กิจกรรม จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง งบประมาณ ๓๐, ๔๔๕, ๘๐๐ บาท จังหวัดละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน เงิน ๑๙๗, ๗๐๐ บาท / รุ่น เป็นเงิน ๓๙๕, ๔๐๐ บาท ๒. กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยใน สถานศึกษา ๒, ๕๕๓, ๖๐๐ บาท ขยายผลการใช้คู่มือแก่ครูผู้สอน ( ยกเว้น กทม.) จังหวัดละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน ๑ วัน เงิน ๓๓, ๖๐๐ บาท

10 ๒. โครงการชุมชนประชาธิปไตย กิจกรรม การเสริมสร้างดีเจ ประชาธิปไตยชุมชน ๑, ๗๘๖, ๔๐๐ บาท - จัดประชุมดีเจประชาธิปไตย ชุมชน จังหวัดละ ๑ รุ่น ๒๐ คน ๑ วัน เงิน ๒๓, ๒๐๐ บาท

11 ๓. โครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง กิจกรรม เครือข่ายเยาวชนกับการมี ส่วนร่วมทางการเมือง ( สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ) เงิน ๓, ๙๒๗, ๐๐๐ บาท - จัดประชุมขยายความรู้และ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดละ ๑ รุ่น รุ่น ละ ๕๐ คน ๑ วัน เงิน ๕๑, ๐๐๐ บาท

12 การซักซ้อมแนวปฏิบัติงาน แจ้งแผนการดำเนินงานให้ สนง. กกต. ทราบ โดยเร็ว ขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ให้มีการประเมินผลทุกโครงการ / กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ / กิจกรรม หรือภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ กิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ให้มีเด็กและเยาวชนจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เข้าอบรม ๕ - ๑๐ คน และให้มีนักเรียนเข้าอบรมมากกว่า ๑ โรงเรียน ให้จัดทำทะเบียนเครือข่ายฯ ลงเว็บไซด์ของ สนง. กกต. จว. ไว้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt โครงการ / กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการ เลือกตั้ง มี ๔ โครงการ ( ๖ กิจกรรม ) ส่วนกลาง ดำเนินการเอง มี ๒ กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google