งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการการศึกษา

2 แนวปฏิบัติที่ดี  มีเป้าหมายและภารกิจหลักที่ชัดเจน และบุคลากรมอง
เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  รับฟังปัญหาจากผู้รับบริการ แล้วนำมาแก้ไขอย่างทันถ่วงที  ไม่ปฏิเสธงานก่อนว่าทำไม่ได้ แต่จะรับมาแล้วมาค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติม  มีการทำงานเป็นทีม เมื่อพบปัญหาจะมีการระดมสมองเพื่อ หาแนวทางแก้ไข  การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนเพื่อพัฒนา การทำงาน

3 แนวปฏิบัติที่ดี  บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลายช่องทาง  มีการบริหารงานอย่างคุ้มค่า  มีระบบฐานข้อมูลที่ดี  มีกลไกการขับเคลื่อนโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนช่วยกัน ให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

4 แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 มีการปรับโครงสร้างให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น  ขยายเวลาการให้บริการเป็น 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลา ก่อนสอบของนิสิต  ยอมรับฟังปัญหาและช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา โดยบุคลากรภายในหน่วยงานย่อยนั้น ๆ  ไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อรับฟัง ปัญหาและความต้องการของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อนำมา ปรับปรุงการให้บริการ

5 เป้าหมายของงานบริการการศึกษา
สู่ One Stop Service มีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการให้บริการ

6 แผนการดำเนินงานสู่ One Stop Service ของงานบริการการศึกษา
เป้าหมายที่ต้องการ : การลดขั้นตอนการดำเนิน การสอบประมวลความรู้

7 ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
แผนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค - จัดทำปฏิทิน 2 วัน 2 สัปดาห์ - - สมัครสอบและชำระเงินที่ บัณฑิตวิทยาลัย 4 วัน นิสิตไม่สมัครสอบตามปฏิทินที่กำหนด - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 3 วัน รายชื่อนิสิตเพิ่มเติมกรณีสมัครสอบช้า - ดำเนินการจัดทำข้อสอบ / จัดสอบ อาจารย์ส่งข้อสอบช้า / คณะส่งข้อมูลช้า

8 ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
แผนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค - ประมวลผลการสอบฯ 3 วัน 4 วัน อาจารย์มาตรวจ ข้อสอบช้า - จัดประชุมตัดสินผลฯ 2 วัน - - ประกาศผลสอบฯ บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย - นิสิตขอดูตัวอย่างข้อสอบ หรือดูคะแนนสอบที่ บัณฑิตวิทยาลัย

9 แผนการดำเนินงานสู่ One Stop Service ของงานบริการการศึกษา
เป้าหมายที่ต้องการ : ลดขั้นตอนการขอหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญฯ / ขอเก็บข้อมูล

10 แผนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ - ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ 1 วัน - นิสิตยื่นแบบฟอร์มผ่าน web site ภายใน 3 วัน - ตรวจเอกสารเพื่อความถูกต้อง - จัดพิมพ์ตรวจสอบ - เสนอผู้บริหารลงนาม - แจ้งผลทาง web site - นิสิต download เอกสารได้ทาง web site


ดาวน์โหลด ppt งานบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google