งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ 31 พฤษภาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ 31 พฤษภาคม 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ 31 พฤษภาคม 2554 1

2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ราย 39,574 23,962 61

4 กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง: ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ กลุ่ม กพส. 1.แนะนำสหกรณ์ให้มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด 2.สรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานพร้อมรูปถ่ายตามแผนปรับปรุงปี 2554 3.บทวิเคราะห์ของกลุ่มงาน สก. กิจกรรม สก./กลุ่ม 10 2 42/40 100 100/100 4

5 ผลผลิต; สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก: พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง: การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กพส.) ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 กลุ่ม 3 100 2 ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มและสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ100 ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 50 5 ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 50 บาท 693,510 727,655 105

6 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กพส.) -ต่อ-
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กพส.) -ต่อ- กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1. ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มอาชีพพื้นฐาน กลุ่ม 3 100 2.จัดเวทีสำรวจสถานะกลุ่มและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพต่อยอด 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน -กลุ่มอาชีพพื้นฐาน -กลุ่มอาชีพต่อยอด 4. ส่งเสริม แนะนำ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ พร้อมจัดส่งรายงานตามที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน 6

7 กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
กิจกรรมรอง: การส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน (กพส.) ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2554 ได้รับการพัฒนา แห่ง 100 2 ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2553 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 บาท 246,500 141,340 57 กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1. แนะนำ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ใน ปี 54 ในการส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ฯ -การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด แห่ง 1 100 2. แนะนำติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 53 -พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8 กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
กิจกรรมรอง: ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ (กพส.) ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ แห่ง 12 100 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ5 ราย 130 561 431 3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับการปลูกฝังสร้างวินัยการเงินและการออม 1200 48 ที่ กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 รณรงค์ ส่งเสริมการออม ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ -สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ -จำนวนเงินออม -ผู้เข้าร่วมโครงการ แห่ง บาท คน 12 1,200,000 1,200 545,250 100 45 2 รณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างจิตสำนึกรักการออม -โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 12,000 8

9 กิจกรรมรอง: ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ -ต่อ- กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
กิจกรรมรอง: ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ -ต่อ- ที่ กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 3 จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่แก่ผู้นำสหกรณ์/โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมการออมฯ -จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน -จัดกิจกรรมประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเด็กดีมีเงินออม รุ่น 1 100 4 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการออม ครั้ง 5 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมรายงานให้สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทราบตามที่กำหนดทุกโครงการ 2 50 9

10 กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพส.)
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์/กลุ่มฯได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ แห่ง 82 61 74 2 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ52 43 54 126 ที่ กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด สก./กลุ่ม 82 61 74 2 ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัดที่ดำเนินธุรกิจ ร้อยละ 80 แห่ง 34 54 159 3 จัดประชุมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์และอื่นๆ ครั้ง/คน 6/180 4/124 67/69 10

11 กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (-ต่อ-)
ที่ กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 4 แนะนำ ติดตามการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัด ครั้ง 6 67 5 ช่วยเหลือ พัฒนาและติดตามการดำเนินธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัด 12 8 ติดตามงานการดำเนินธุรกิจและผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและตามตัวชี้วัด 11

12 จบการนำเสนอ 12


ดาวน์โหลด ppt ณ 31 พฤษภาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google