งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย ร้อยละ 98 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย ร้อยละ 98 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมาย ร้อยละ 98 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เรื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒ เรื่อง

2 แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค ๒. โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาในสื่อวิทยุชุมชน กลุ่มเสี่ยง ๑อำเภอ ๑คลื่น ๓. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ อาหาร ๔. โครงการสัมมนาเครือข่ายและแกนนำคุ้มครอง ผู้บริโภคจังหวัดยโสธร ๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ เครื่องสำอางอันตราย ๖. โครงการ อย. น้อย ปี๒๕๕๗ ๗. โครงการสถานบริการด้านสุขภาพปลอดภัย เพื่อผู้บริโภค ปี๒๕๕๗ ๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

3 ปัญหาข้อจำกัดในการดำเนินการ ๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านกฎหมายในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ๒. การปฏิบัติงานมีความเสี่ยง ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย ร้อยละ 98 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google